Par nekustamā īpašuma “Skaras” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Skaras”, Zaubes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42960090128, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42960090128 un kopējo platību 5,83 ha, uz kuras atrodas mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 27344270 (Teiksma Riekstiņa).

Nekustamā īpašuma sākumcena 13 200,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 1320,00 EUR. Izsoles solis – 1000,00 EUR.

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 11. oktobra plkst. 13:00 līdz 2021. gada 10. novembra plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 11. oktobra plkst. 13:00 līdz 2021. gada 31. oktobra plkst. 23:59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes bankas kontā (Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301

AS Swedbank: Kods: HABALV22; Konts: LV41HABA0551000289503.

Elektroniskās izsoles noteikumi

NĪ „Skaras” vērtējums 

Share