Par nekustamā īpašuma “Strazdi” elektronisko izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Strazdi”, kadastra Nr. 42780090045, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 2,08 ha, uz kuras atrodas mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv, Amatas novada pašvaldībā un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 26386581 (Gints Bauers).

Nekustamā īpašuma sākumcena 4500,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 450,00 EUR. Izsoles solis – 400,00 EUR.

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 1. aprīļa plkst. 13:00 līdz 2021. gada 5. maija plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 1. aprīļa plkst. 13:00 līdz 2021. gada 21. aprīļa plkst. 23:59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301

AS Swedbank: Kods: HABALV22; Konts: LV41HABA0551000289503.

Elektroniskās izsoles noteikumi

NĪ „Starzdi” novērtējums

Share