Par nekustamā īpašuma “Tulpju iela 2” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tulpju iela 2, Agra, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42460020273, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460020273 un kopējo platību 0,0570 ha, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 26386581 (Gints Bauers).

Nekustamā īpašuma sākumcena 1800,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 180,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 11. oktobra plkst. 13:00 līdz 2021. gada 10. novembra plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 11. oktobra plkst. 13:00 līdz 2021. gada 31. oktobra plkst. 23:59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes bankas kontā (Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301

AS Swedbank: Kods: HABALV22; Konts: LV41HABA0551000289503.

Elektroniskās izsoles noteikumi

NĪ „Tulpju iela 2” vērtējums

Share