Par nekustamā īpašuma “Vecputni 2” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Vecputni 2”, kadastra Nr. 42420050237, Amatas pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar platību 5746 m2, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 26386581(Gints Bauers).

Izsole notiks 2019. gada 30. augustā plkst. 10:00 Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski uz e-pastu: maris.timermanis@amatasnovads.lv līdz 2019. gada 28. augustam plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 1600,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 160,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 20,00 EUR.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301

AS Swedbank: Kods: HABALV22 ; Konts: LV41HABA0551000289503.

 

Izsoles noteikumi

NĪ „Vecputni 2” novērtējums

Share