Par studiju programmu speciālistu noteikšanu stipendiju piešķiršanai 2019. gadā

Amatas novada dome ar 20.02.2019. sēdes lēmumu pieņēma saistošos noteikumus Nr. 2 „Amatas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība” (protokols Nr. 2, 1.§). Šo saistošo noteikumu mērķis ir sekmēt Amatas novada studējošās jaunatnes atgriešanos Amatas novadā, tādējādi nodrošinot Amatas novada pašvaldību un citas iestādes un uzņēmumus ar augsti kvalificētiem speciālistiem.

Izvērtējot nepieciešamību un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Amatas novada pašvaldības 2019. gada 20. februāra saistošo noteikumu Nr. 2 “Amatas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība” 3. punktu, saskaņā ar 2019. gada 14. maija Finanšu un attīstības, Izglītības, kultūras un sporta un Sociālo, veselības un ģimenes jautājumu apvienoto komiteju sēdes lēmumu Amatas novada dome 2019. gada 22. maija sēdē ir apstiprinājusi 2019./2020. mācību gada atbalstāmo studiju programmu specialitātes stipendijas piešķiršanai:

  • viena stipendija: sociālās palīdzības organizators (profesijas kods 3412 03),
  • viena stipendija: pirmsskolas izglītības skolotājs (profesijas kods 2342 01).

Stipendiju piešķiršanas kārtība noteikta 2019. gada 20. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Amatas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība”.

 

Share