Domes sēde tiešsaistē

Kad:
2021. gada 24. februāris @ 15:30 – 17:00
2021-02-24T15:30:00+02:00
2021-02-24T17:00:00+02:00
Kur:
Tiešsasitē
Cena:
Bezmaksas
Kontakti:
Dinija Baumane
28377456

Darba kārtība:

 1. Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu.
 2. Par saistošo noteikumu Nr. 4 “Grozījumi Amatas novada pašvaldības 2014. gada  19. marta saistošajos noteikumos Nr. 8 “Amatas novada pašvaldības sociālo pakalpojumu veidi un to piešķiršanas kārtība”” apstiprināšanu.
 3. Par deleģēšanas līguma ar biedrību “Cerību spārni“  noslēgšanu.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa 2021. gadam noteikšanu.
 5. Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 6. Par aktualizētā Amatas novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam Investīciju plāna apstiprināšanu.
 7. Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājai.
 8. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma “Priežu iela 4”, Skujene, Skujenes pagasts, Amatas novads, kadastra Nr. 42780060071, nodošanu atsavināšanai.
 10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ričioņi”, Drabešu pagasts, Amatas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanu.
 11. Par nekustamā īpašumu „Cieļu kapi” atsavināšanas ierosināšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma “Mellupi” atsavināšanas ierosināšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām personām.
 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām personām.
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām personām.
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu Amatas pagasta nekustamajam īpašumam [..].
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu Skujenes pagasta nekustamajam īpašumam [..].
 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu Skujenes pagasta nekustamajam īpašumam [..].
 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu Skujenes pagasta nekustamajam īpašumam [..].
 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu Skujenes pagasta nekustamajam īpašumam [..].
 21. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu Skujenes pagasta nekustamajam īpašumam [..].
 22. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu Skujenes pagasta nekustamajam īpašumam [..].
 23. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanu.
 24. Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma „Vecklabi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42420010031 sadalīšanu.
 25. Par Nītaures pagasta nekustamā īpašuma „Lejas Brendes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680070001 sadalīšanu.
 26. Par Zaubes pagasta nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanu.
 27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skujenes pagasta „Gala Medņi” sadalīšanu un nosaukuma apstiprināšanu.
 28. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Ezeriņi” nosaukuma maiņu.
 29. Par Skujenes pagasta pašvaldības nekustamā īpašuma “Andri” nosaukuma un adreses maiņu.
 30. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Skujenes pagasta pašvaldības nekustamajā īpašumā “Strazdi”.