Paziņojums par Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.-2024. gadam grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošajiem noteikumu Nr. 2 „Par Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” izdošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 3. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88. panta 88.1 punktu un 91. punktu, saskaņā ar 2018. gada 18. aprīļa Finanšu un attīstības, Izglītības, kultūras un sporta un Sociālo, veselības un ģimenes jautājumu apvienoto komiteju sēdes lēmumu (protokols Nr. 4, 2.§), Amatas novada dome, 2018.gada 25.aprīļa domes sēdē (protokols Nr.6. 1.§), atklāti balsojot, pieņēma lēmumu par Amatas novada teritorijas plānojuma 2014.-2024. gadam grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2 „Par Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” izdošanu.

Lēmums un saistošie noteikumi pieejami domes sēdes materiālos un interneta vietnē www.geolatvija.lv pēc lēmuma un saistošo noteikumu publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Share