Semināri Mežaudžu kopšanas pamati

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle „Meža konsultāciju pakalpojumu centrs”

iropas Savienības un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētais projekts, pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitāte „Arodapmācības”


MEŽAUDŽU KOPŠANAS PAMATI  

 

Apjoms stundās:       32 stundas
teorija                          16 stundas
praktiskās mācības      16 stundas

Mērķis un uzdevumi:
Apgūt meža kopšanas pamatprincipus un to praktisko izpildi

Laiks

Tēmas

Apakštēmas

Stundu skaits

Lektors

Teorija

Praktiskās mācības

Kopā

Datums 07.11.2013. Sertifikācijas un Testēšanas Centrs dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu novads

9:30 – 9:55

Meža resursi Latvijā Ievads, īss apskats

0,25

0,25

Laila ŠestakovskaJekaterīna Blaua
Koksnes resursi un to izmantošanas iespējas

0,25

0,25

10:00 – 10:45

Likumdošana, normatīvie akti, kas attiecas uz meža apsaimniekošanu un ES atbalstu, Meža likums,saistošie MK noteikumi,LAP atbalsta pasākumi, MK noteikumi

1

1

Laila ŠestakovskaJekaterīna Blaua

10:45 – 11:30

12:30 – 14:00

Mežs kā ekosistēma Meža uzbūves elementi. Koka augšanas gaita

1

1

Laila Šestakovska Jekaterīna Blaua
Vietējās koku un krūmu sugas. Koku saderība

1

1

Meža tipi

1

1

14:00 – 14:45

Meža apsaimniekošana Meža apsaimniekošanas cikls

1

1

Jekaterīna BlauaLaila Šestakovska

14:45 – 16:15

16:15 – 17:00

Mežaudžu kopšana Audzes raksturojošie rādītāji (biezība, krāja, šķērslaukums u.c.), noteikšanas metodes. Meža inventarizācija.

2

2

Jekaterīna BlauaLaila Šestakovska
Mežaudžu kopšanas veidi, pamatprincipi. Dabas aizsardzības prasības.

1

1

Jekaterīna Blaua Laila Šestakovska
Datums 08.11.2013. Sertifikācijas un Testēšanas Centrs dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu novads

9:30 – 11:00

Jaunaudžu kopšana Jaunaudžu kopšana, sastāva veidošana, atzarošana, meža ekonomiskās vērtības paaugstināšana. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.

2

2

Kaspars LiepiņšLaila Šestakovska

11:00 -12:10

13:00 – 14:30

Krājas kopšanas cirtes Cirtes izpildes pamatprincipi, izcērtamo koku izvēle

1,5

1,5

Kaspars LiepiņšLaila Šestakovska
Mežizstrādes tehnoloģijas, darbu plānošana, darba paņēmieni meža kopšanā.

2

2

Klāvs MiezisLaila Šestakovska

14:30 – 16:00

Darba drošības un vides prasības Darba instrumenti, to ekspluatācija. Vides prasības.Darba drošības prasības mežsaimniecības darbos.

2

Klāvs MiezisLaila Šestakovska
Datums 14.11.2013. Meža īpašums Priekuļu pagastā „Ieviņas”

9:30 – 15:00

Darba drošības un vides prasības Darba instrumenti, to ekspluatācija. Vides prasības.Darba drošības prasības mežsaimniecības darbos.

6

6

Klāvs MiezisLaila Šestakovska

15:00 – 16:30

Prakse mežā kādā no meža īpašnieka saimniecībām Koku sugu atpazīšana

2

2

Klāvs MiezisLaila Šestakovska
Datums 15.11.2013. Meža īpašums Priekuļu pagastā „Ieviņas”

9:30 – 16:30

Prakse mežā kādā no meža īpašnieka saimniecībām Platības novērtēšana, koku izzīmēšana, darbu plānošana.Audzes raksturojošo rādītāju  noteikšana dabā. Praktiskā kopšana, darba paņēmieni, labā prakse.Dažādas tehnikas un instrumentu  pielietojums.Praktisko iemaņu demonstrēšana.

8

8

Klāvs MiezisLaila Šestakovska

Kopā

16

16

32

Share