Tiek izstrādāts pētījums „Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes iespēju apzināšana Amatas novadā”

 

 

Tiek izstrādāts pētījums „Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes iespēju apzināšana Amatas novadā”

Amatas novada pašvaldības teritorijā pašlaik tiek veikts pētījums „Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes iespēju apzināšana Amatas novadā”, kura laikā tiek apmeklēti Amatas novadā pagastos – Amatas, Drabešu, Skujenes, Nītaures, Zaubes esošie  investīciju objekti – bijušo kolhozu saimniecības ēkas, fermas, bērnudārzi, kā arī citas ēkas, kas būtu piemērotas investoru piesaistei un attīstībai. Šajā pētījumā tiek apzinātas esošās ēkas, kā arī veikts vispārējs to novērtējums, lai modelētu iespējamo šo ēku turpmāko izmantošanu un saistītu to arī novada attīstību.

Pētījumu veic uzņēmums SIA „Kota.nu”, kas informāciju par izpētītajiem objektiem apkopos, un pēc tam tā būs pieejama novada mājas lapā, sadaļā „Teritorijas investoriem”.

Plānots, ka pēc šī pētījuma veikšanas Amatas novada pašvaldības darbinieki tiks apmācīti par investīciju piesaistes iespējām pašvaldībā un tas veicinās dažādu radošu un inovatīvu ideju un projektu realizāciju Amatas novada teritorijā, tādējādi veicinot gan investīciju piesaisti, gan novada attīstību.

Projekts „Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti paaugstināšana” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/087/65) tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir paaugstināt Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanas par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti un to izmantošanas iespējām Amatas novada attīstībā.

Projekta kopējās izmaksas ir 7050,06 LVL. 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Share