Tiks izstrādāts Āraišu ezera apsaimniekošanas plāns

Amatas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta “Āraišu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” īstenošanu, saņemot Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu tā īstenošanai.

Āraišu ezers un tā funkcionāli saistītā teritorija ir nozīmīga Amatas novada un Gaujas nacionālā parka daļa, jo tajā ir Latvijas un Eiropas mērogā nozīmīgas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības – īpaši aizsargājamu sugu un biotopu atradnes, unikāli kultūrvēsturiskie pieminekļi (Āraišu ezerpils) un Latvijai raksturīgas ainavas vērtības. Vienlaicīgi tā ir arī teritorija, kuru apdzīvo vietējie cilvēki un apmeklē tūristi. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu šīs teritorijas izmantošanu – minēto vērtību saglabāšanu un teritorijas sniegto ekosistēmu pakalpojumu kvalitāti, Amatas novada pašvaldība ir plānojusi izstrādā Āraišu ezera apsaimniekošanas plānu.

Par Āraišu ezera apsaimniekošanas plāna izstrādi ir noslēgts līgums ar SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, piesaistot arī sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertus. Projekta ietvaros ir plānotas divas plāna sabiedriskās apspriešanas ar vietējiem iedzīvotājiem.

Āraišu ezera apsaimniekošanas plāns tiks izstrādāts līdz 2019.gada 30.aprīlim.

Projekts “Āraišu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu un tā kopējās izmaksas ir EUR 9970,00.

Informāciju sagatavoja
Zane Pīpkalēja
Amatas novada pašvaldības
Projektu vadītāja

Share