Tiks realizēts projekts “Iedzīvotāju fizisko spēju uzturēšana un pilnveidošana, sportisko sasniegumu uzlabošana, izmantojot jaunākos sporta tehnoloģiju risinājumus”

Tiks realizēts projekts “Iedzīvotāju fizisko spēju uzturēšana un pilnveidošana, sportisko sasniegumu uzlabošana, izmantojot jaunākos sporta tehnoloģiju risinājumus” Nr.19-09-AL18-A019.2202-000011

Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir izvērtējusi un apstiprinājusi Biedrības Sporta klubs “Ašais” projekta Iedzīvotāju fizisko spēju uzturēšana un pilnveidošana, sportisko sasniegumu uzlabošana, izmantojot jaunākos sporta tehnoloģiju risinājumus iesniegumu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta īstenošana tiek plānota līdz 2019.gada 30.novembrim.

Projekta finansējums ir EUR 10 479.01 (desmit tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi euro un 01 cents).

Projekta realizācijas rezultātā, radot plašai iedzīvotāju grupai iespēju nodarboties ar veselību veicinošām aktivitātēm un augstāko sportisko sasniegumu sistemātiskai pilnveidošanai, izmantojot mūsdienām atbilstošas jaunāko tehnoloģiju sporta iekārtas,  tiks iegādāti trīs AirRunner skrejceļi.

Vairāk informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

 

Share