Turpinās projekta “Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana” īstenošana

Augustā Zaubes ciemā plānoti vairāki darbi –  gar muižas parku tiks ierīkots apgaismojums, kā arī pie Zaubes dižozoliem tiks veikta koku zāģēšana, lai uzlabotu dižkoku stāvokli un veicinātu to ilgāku saglabāšanos.

Amatas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “FARADS” par apgaismojuma izbūvi Zaubē, Amatas novadā, gar Zaubes muižas parka ziemeļu un austrumu malām Valsts autoceļa P32 Augšlīgatne –Skrīveri un Valsts vietējā autoceļa V60 Mālpils-Zaube-Kliģene ceļu nodalījuma joslās. Projektēšanas laikā ir ievēroti sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta (sugu grupa – sikspārņi) atzinumā minētie nosacījumi, lai izbūvētais apgaismojums neatstātu negatīvu ietekmi uz sikspārņu populāciju, kurai Zaubes muižas parks ar apkārt esošajām ūdens tilpnēm ir ļoti piemērots biotops. Eksperta atzinumā norādīts, ka Zaubes muižas parkā un ar to saistītajās ūdens tilpnēs dzīvo piecas sikspārņu sugas.

Projektā “Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana” ir plānota arī Zaubes dižozolu kopšana un lapkoku praulgrauža dzīvotņu apsaimniekošana. Lai saplānotu šos darbus, ir veikta apjomīga izpēte par Zaubes ciemā esošo koku, īpaši dobumaino koku piemērotību lapkoku praulgrauzim un citām aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām. Vienlaikus šajā izpētē ir identificētas nepieciešamās darbības, lai uzlabotu Zaubes ciemā esošo divu dižkoku “Zaubes ozola” un “Jaunpils mazā ozola” augšanas apstākļus un vitalitāti.  Kā būtiskākais faktors, kas traucē un negatīvi ietekmē dižkoku stāvokli ir minēts noēnojums, attiecīgi projekta ietvaros augustā plānots veikt dižozoliem blakus esošo, nomācošo  koku nozāģēšanu, tādējādi nākotnē uzlabojot ozolu stāvokli un augšanas apstākļus. Minētās darbības kā nepieciešamas ir norādījis sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperts, tās ir saskaņotas ar Dabas aizsardzības pārvaldi, kā arī šos kopšanas darbus veiks sertificēti kokkopji – arboristi. Vienlaikus jāmin, ka veicot visas saskaņošanas darbības, ir konstatēts, ka Zaubes ozola tuvumā augošais osis atbilst dižkoka statusam un tādējādi projekta ietvaros arboristi sakops arī šī dižkoka vainagu.

Paldies Zaubes pamatskolas skolēniem  skolotājām un direktorei par iesaisti projekta īstenošanā un veiktajiem koku mērījumiem un pētījumiem, kas paaugstina skolēnu izpratni par Zaubes ciemā esošajām dabas vērtībām.

Projekts “Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana” (projekta numurs 1-08/310/2018) tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu, un projekta realizēšanai no valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” līdzekļiem ir piešķirti EUR 22 554,00.

 

Informāciju sagatavoja:
Zane Pīpkalēja
Amatas novada pašvaldības
Projektu vadītāja

Share