Uzsākam projektu “Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti paaugstināšana”

2012.gada 28.martā Amatas novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas sociālā fonda projekta „Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti paaugstināšana” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/087/65) īstenošanu. Projekts tiks realizēts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir paaugstināt Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanas par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti un to izmantošanas iespējām Amatas novada attīstībā.

Projekta ietvaros Amatas novada pašvaldības administratīvie darbinieki un novada domes deputāti tiks apmācīti par investīciju lomu un nozīmību novada sociālekonomiskai attīstībai, un iespējām saņemt ES un citu ārvalstu finanšu atbalstu investīciju attīstības jomā. Projektā ir paredzēta arī investīciju iespēju apzināšana un izpēte Amatas novadā. Projekta ietvaros apkopotais investīciju iespēju novērtējums, kas būs publiski pieejams Amatas pašvaldībā un pašvaldības mājas lapā www.amatasnovads.lv veicinās informācijas pieejamību par investīcijām novadā ne tikai pašvaldības darbiniekiem, bet arī citiem interesentiem, kas, prognozējams, varētu sadarbībā ar pašvaldību palielināt ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ieviešanu Amatas novadā.

Projekta īstenošana tiek uzsākts 2012.gada 1.maijā, un tas tiks īstenots 6 mēnešus līdz 2012.gada 31.oktobrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 7050,06 LVL. 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Share