Calendar

Nov
25
Tre
NOTIEK TIEŠSAISTĒ! Vingrošanas nodarbība ANP “Ausmas” grupai
Nov 25 @ 18:00 – 19:00

Sakarā ar valstī noteiktajiem pasākumu ierobežojumiem saistībā ar COVID 19, vingrošanas nodarbības turpmāk notiks trešdienās tiešsaistē plkst. 18:00 – 19:00. Nodarbības pasniegs fizioterapeite Elīna Ogliņa.

Lai pieslēgtos nodarbībai, lūdzu seko zemāk norādītajai saitei.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88970350692?pwd=TkQwT01jemJxZnozdm02Q2xmVkQ2QT09

Meeting ID: 889 7035 0692

Pasākums  bez maksas.

*Pasākums tiek īstenots ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/007).

Nov
26
Cet
Domes sēde Amatas novada pašvaldības ēka “Ausmas”
Nov 26 @ 15:30 – 16:30

Darba kārtība:
1. Par Amatas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11 “Grozījumi Amatas novada pašvaldības 18.09.2019. saistošajos noteikumos Nr. 8 “Amatas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
2. Par Amatas novada domes 21.10.2020. lēmuma “Par Amatas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10 “Grozījumi Amatas novada pašvaldības 22.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 2 “Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”” apstiprināšanu” atcelšanu.
3. Par grozījumiem Amatas novada domes 17.06.2020. lēmumā “Par izglītības iestāžu reorganizācijas uzsākšanu Nītaures pagastā, apvienojot Amatas novada Nītaures vidusskolu un Amatas novada mūzikas un mākslas skolu”.
4. Par grozījumiem Amatas novada Spāres pamatskolas nolikumā.
5. Par līdzdalību jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.
6. Par telpu “Sērmūkšu muiža”, Sērmūkši, Skujenes pagastā, Amatas novadā, nomas līguma slēgšanu.
7. Par ēku “Jaunatnes tūrisma mītne” un “Katlu māja”, “Staļļi”, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads, nomas līguma slēgšanu.
8. Par darba grupas izveidošanu.
9. Par izmaiņām Amatas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā.
10. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
11. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
12. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
13. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
14. Par nekustamā īpašuma “Ričioņi”, kadastra Nr. 42460070349, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma “Arāji”, kadastra Nr. 42460090349, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaundreimaņi”, Zaubes pagasts, Amatas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanu.
17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
20. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām personām.
22. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Rijnieki 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460040026 sadalīšanu.
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Amatas pagasta nekustamā īpašuma „Reinas” sadalīšanai.
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Palejas 1” sadalīšanai.
25. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Vēķa krasts” sadalīšanu un nosaukuma apstiprināšanu.
26. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Vīnardi” sadalīšanu un nosaukuma apstiprināšanu.
27. Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Olnieki” sadalīšanu un nosaukuma apstiprināšanu.
28. Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Līcīši” sadalīšanu un nosaukuma apstiprināšanu.
29. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Klāvēni” sadalīšanu un nosaukuma apstiprināšanu.
30. Par zemes vienības un zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu Amatas pagasta nekustamajā īpašumā “Vidus Gaidēni”.
31. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Baloži” nosaukuma un adreses maiņu.
32. Par zemes nomas līguma apstiprināšanu.

 

Aktuālāko informāciju par Covid-19 izplatības ierobežošanu Amatas novadā lasi šeit