Komisijas darbs

Par apvienotās pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu

 

Apvienotās pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – APMK) darbība tiek organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.decembra noteikumiem Nr.1263. “Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci”, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra normatīvajiem aktiem un APMK nolikumam.

Apvienotā PMK darbojas Izglītības pārvaldes telpās, Poruka 8 , 302.kab. vai īpaši norādītā vietā, kas tiek publicēta izglītības pārvaldes mēneša plānā.

Ierodoties uz APMK, nepieciešami šādi dokumenti:

1. vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (veidlapu skatīt pielikumā);
2. izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments. Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs izglītojamā intereses;
3. iepriekš izdotās bērna pārbaudes kartes kopija, kuru apstiprinājusi izglītības iestāde, vai iepriekš izdotā karte (ja tāda ir) (veidlapu skatīt pielikumā);
4. ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par redzi un dzirdi, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes,
5. ja izglītojamais vēlas turpināt izglītību atbilstoši speciālās izglītības programmai izglītojamiem:
5.1. ar redzes traucējumiem – jāiesniedz oftalmologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
5.2. ar dzirdes traucējumiem – jāiesniedz Latvijas bērnu dzirdes centra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes;
5.3. ar fiziskās attīstības traucējumiem – jāiesniedz ortopēda, traumatologa, reimatologa, neirologa vai bērnu ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
5.4. ar somatiskām saslimšanām – jāiesniedz alergologa, fiziatra, pneimonologa, endokrinologa vai gastroenterologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
6. individuālais izglītības plāns vai izglītības iestādes sniegtā informācija, vai tās sagatavotais izglītojamā raksturojums, kuri izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes;
7. izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiāli, sekmju izraksts un liecība;
8. izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktie pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā;
9. izglītības iestādes logopēda un speciālās izglītības skolotāja atzinumi par izglītojamo, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes;
10. izglītības iestādes psihologa atzinums par izglītojamo, kurš sagatavots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes;
11. bērnu psihiatra atzinums par izglītojamo, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
12. citi speciālistu atzinumi (ja tādi ir), kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni..

 

APMK sēžu laiki tiek norādīti ikmēneša Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes darba plānā.

 

 

Noteikti jāievēro:

Līdz sēdei, kad tiks pieņemts atzinums par bērnu, izglītības iestāde organizē:

= vecāku iesnieguma noformēšanu;

= nepieciešamo speciālistu (logopēda, izglītības psihologa, speciālās izglītības skolotāja, psihiatra utt.) apmeklēšanu;

= izglītojamā pieteikšanu APMK sēdei;

= vecāku vai pilnvarotas personas, kura pārstāv izglītojamā intereses, ierašanos uz APMK sēdi ar visiem attiecīgajiem dokumentiem.

 

Speciālistu apmeklējums jāplāno laicīgi, jo lielo sēžu laikā bērnu izpēte vairs netiks veikta. Ja izglītības iestādē ir savs izglītības psihologs, logopēds un speciālās izglītības skolotājs, tad arī viņi var veikt bērna izpētes procesu savā jomā, par tās rezultātiem sagatavojot attiecīgu dokumentu, kas jāpievieno visiem pārējiem dokumentiem.

 

 

D.Dombrovska

64127909

 

.