Nolikums

Amatas, Līgatnes, Jaunpiebalgas, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu pašvaldību

Apvienotās pedagoģiski medicīniskās komisijas

NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu
MK noteikumiem Nr. 1263. „Noteikumi par
Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas
un pašvaldību pedagoģiski
medicīnisko komisiju kompetenci”

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.Amatas, Līgatnes, Jaunpiebalgas, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu pašvaldību Pedagoģiski medicīnisko komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) izveidojusi Amatas novada pašvaldība, pamatojoties uz Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1263 „Noteikumi par valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci”.
1.2.Komisija sniedz pakalpojumus Amatas, Līgatnes, Jaunpiebalgas, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu pašvaldībām. Maksas pakalpojuma apmēru apstiprina Amatas novada dome.
1.3.Komisija savas kompetences ietvaros veic izglītojamo (turpmāk – bērnu) ar speciālām vajadzībām pedagoģiski psiholoģisku un medicīnisku izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu, ja bērna vecāki vai personas, kas realizē vecāku varu, rakstiski ir atļāvuši izvērtēt bērna veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni.
1.4.Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un šo Nolikumu.
1.5.Komisijas funkcijas un uzdevumus nosaka šis Nolikums.
1.6.Komisija uz atzinuma izmanto Amatas novada pašvaldības zīmogu.
1.7.Ar komisijas darbību saistītā dokumentācija atrodas Amatas novada pašvaldības apvienotajā izglītības pārvaldē.

II. Komisijas darbības galvenais mērķis un uzdevumi

2.1. Komisijas darbības mērķis ir veikt pedagoģiski psiholoģisku, medicīnisku bērnu izpēti un ieteikt vecākiem (aizbildņiem), bērna vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu izglītības programmu, kā arī veicināt bērnu integrēšanu vispārējās izglītības iestādēs.
2.2. Komisijas darbības uzdevumi:

2.2.1. apkopot un analizēt informāciju par bērniem, kuri izvērtēti Komisijā un par kuriem ir sniegti atzinumi;
2.2.2. rekomendēt vecākiem (aizbildņiem) un pedagogiem bērna attīstībai un izglītošanai vispiemērotāko veidu;
2.2.3. koordinēt speciālās izglītības pakalpojumu nodrošinājumu šajā nolikumā norādīto pašvaldību izglītības iestādēm;
2.2.4. sadarboties ar Valsts komisiju un savā darbībā ievērot tās ieteikumus un norādījumus.

III. Komisijas pienākumi un tiesības

3.1.Komisijas pienākumi:
3.1.1.pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem, noteikt bērnu spējas un attīstības līmeni, izvērtēt veselības stāvokli, ja vecāki (aizbildņi) rakstiski ir atļāvuši to veikt;
3.1.2.sniegt atzinumu par vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošām izglītības programmām:
• vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmām;
• jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
• bērniem no 1. – 4. klasei speciālās pamatizglītības programmai ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem;
3.1.3.ieteikt vecākiem (aizbildņiem) konsultēties Valsts komisijā, lai precizētu vai mainītu Komisijas atzinumu par bērna vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu izglītības programmas ieteikumu, var ieteikt vecākiem (aizbildņiem) konsultēties Valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā;
3.1.4.sniegt informāciju par iespēju konsultēties ārstniecības iestādēs;
3.1.5.informēt (pēc pieprasījuma) vecākus, izglītības iestāžu pedagogus, medicīnas un sociālos darbiniekus par komisijas darbu;
3.1.6.ievērot iegūtās informācijas konfidencionalitāti.
3.2. Komisijas tiesības:
3.2.1. pieprasīt Amatas, Līgatnes, Jaunpiebalgas, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas novadu pašvaldību administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm informāciju par pašvaldības Komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem;

3.2.2. pamatojoties uz sertificēta ārsta atzinumu, ieteikt ilgstoši slimojošiem izglītojamajiem, kuri mācās Amatas, Līgatnes, Jaunpiebalgas, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas novadu pašvaldību administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs atbilstošas izglītības programmas īstenošanu mājās vai ārstniecības iestādē;
3.2.3. nepieciešamības gadījumos uzaicināt piedalīties Komisijas darbā ekspertus pedagoģiskajos, psiholoģiskajos, medicīniskajos u.c. jautājumos;
3.2.4. atbilstoši savai kompetencei pieņemt lēmumus, kas ir saistoši Amatas, Līgatnes, Jaunpiebalgas, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas novadu pašvaldību administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm, kontrolēt to izpildi.

IV. Komisijas sastāvs, darbība, darba samaksa

4.1. Komisijas sastāvu apstiprina Amatas novada dome.
4.2. Komisijas priekšsēdētājs ir pedagogs.
4.3. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – komisijas loceklis (ar pedagoģisko izglītību).
4.4. Komisijas sekretārs protokolē Komisijas sēdes.
4.5. Komisijas atzinumu un bērna pārbaudes karti paraksta Komisijas priekšsēdētājs un visi Komisijas locekļi.
4.6. Komisija atsevišķu jautājumu izskatīšanai var pieaicināt attiecīgās nozares speciālistus (ekspertus).
4.7. Komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Ja kāds no Komisijas locekļiem nepiekrīt Komisijas sniegtajam atzinumam, tad viņa viedokli fiksē Komisijas sēdes protokolā.
4.8. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no Komisijas locekļiem.
4.9. Bērnu izpēti Komisijas speciālisti veic katrs individuāli vai vairāki speciālisti vienlaicīgi.
4.10. Komisijas priekšsēdētājs atbild par:
4.10.1. Latvijas Republikas likuma „Vispārējās izglītības likums”, „Bērnu tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu, šī nolikuma un citu ar izglītību un bērnu veselības aprūpi Latvijas Republikā spēkā esošu reglamentējošu aktu ievērošanu un izpildi;
4.10.2. Komisijas darbības nodrošināšanu un noteikto uzdevumu izpildi;
4.10.3. Komisijas ieteikumu un atzinumu pareizību;
4.10.4. Komisijas darba plānošanu, organizēšanu un vadīšanu;
4.10.5. Komisijas rīcībā esošās informācijas saglabāšanu, pieejamību un pusgada darba analīzes sagatavošanu.
4.11. Komisijas priekšsēdētājam ir tiesības noteikt Komisijas locekļu pienākumus, tiesības, darba laiku un apjomu.
4.12. Komisijas locekļu pienākumi:
4.12.1. strādāt saskaņā ar Komisijas nolikumu;
4.12.2. diagnosticēt bērna attīstības traucējumus;
4.12.3. patstāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju;
4.12.4. ievērot pedagoga, psihologa un medicīnas darbinieka profesionālās ētikas normas;
4.12.5. ievērot bērnu un vecāku ( aizbildņu) tiesības, sadarboties ar tiem;
4.12.6. sadarboties ar šajā nolikumā norādīto pašvaldību izglītības iestādēm;
4.12.7. veidot Komisijā labvēlīgu psiholoģisko mikroklimatu;
4.12.8. ievērot katra bērna individuālās vajadzības un ģimenes sociāli psiholoģiskos apstākļus;
4.13. Komisijas locekļu tiesības:
4.13.1. izteikt priekšlikumus komisijas darba uzlabošanai;
4.13.2. saņemt Komisijas darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu;
4.13.3. saņemt no Komisijas locekļiem uzticēšanās un cieņas pilnu attieksmi.

4.14. Komisijas darba samaksu nosaka ar Amatas novada pašvaldības priekšsēdētāja rīkojumu.

Dombrovska, 64127909