Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

Izglitibas parvalde_ESF_logo EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu pašvaldībām īsteno Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Līgums Nr. 01-07.2-5/17) projektu laika posmā no 9.11.2009.- 30.09.2012.


Informācija par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanu turpmāk pieejama Izglītības un zinātnes mājas lapā: www.izm.gov.lv