Veselības veicināšana

Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses projekta īstenošana Amatas novadā

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Amatas novada iedzīvotājiem.

Projekta mērķa grupu veido visi Amatas novada iedzīvotāji, īpaši iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, bērni un personas ar invaliditāti.

Projekta ietvaros plānotas darbības prioritārajās jomās – sirds un asinsvadu slimību profilakse, onkoloģija, perinatālā un neonatālā perioda veselības aprūpe un garīgās veselības aprūpe.

Pašvaldībai, sadarbojieties ar izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, ģimenes ārstiem, mērķa sasniegšanā plānots uzlabot sabiedrības kopējo veselību, pievēršot iedzīvotājus veselīgākam dzīvesveidam.

Detalizēta informācija par notiekošajiem pasākumiem katru mēnesi tiks nodrošināta informatīvajā izdevumā „Amatas avīze”, mājas lapā www.amatasnovads.lv, kā arī sociālajos tīklos twitter.com (AmatasNovads).

Projekta īstenošana ir paredzēta no 2017.gada 20. marta līdz 2019.gada 31.decembrim. Kopējās izmaksas ir 71466 EUR, no tām 85% jeb 60746,10 EUR tiks finansēti no Eiropas Sociālā fonda, bet 15% jeb 10719,90 EUR no Valsts budžeta.

Projekta koordinatore Dace Rubene
Tel. 28681083,
e-pasts: dace.rubene@amatasnovads.lv

*Projekts tiek īstenots ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/007).