Klientu apkalpošanas centrs

Inese Varekoja
klientu apkalpošanas speciāliste, nodokļu administratore 
tālr.: +371 26390709
tālr: 66954805
e-pasts: amata@pakalpojumucentri.lv
inese.varekoja@cesunovads.lv
mājas lapa: www.latvija.lv/pakalpojumucentri

Pieņemšanas adrese:
Nītaures pagasta pārvalde, “Pagasta ēka”, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV- 4112

Pieņemšanas laiks:
pirmdiena (8:00-12:00; 12:30 – 18:00)
otrdiena, trešdiena, ceturtdiena (8:00-12:00; 12:30 – 17:00)
piektdiena (8:00 – 13:00)

 

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pieejamie pakalpojumi:

Amatas novada pašvaldība
1. Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana

Valsts ieņēmumu dienests (VID)

1. Iesniegumu pieņemšana par:

1.1. Algas nodokļa grāmatiņu (ANG);
1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;
1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai.
2. Gada ienākumu deklarāciju (GID) pieņemšana;
3. Atbalsta sniegšana darbam EDS un atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)

1. Iesniegumu pieņemšana par:

1.1. Apbedīšanas pabalsts;
1.2. Bērna invalīda kopšana pabalsts;
1.3. Bērna kopšanas pabalsts;
1.4. Bērna piedzimšanas pabalsts;
1.5. Bezdarbnieka pabalsts;
1.6. Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālai apdrošināšanai;
1.7. Datu par personas apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gada 1. janvārim uzkrāšana;
1.8. Ģimenes valsts pabalsts;
1.9. Invaliditātes pensija;
1.10. Maternitātes pabalsts;
1.11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;
1.12. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
1.13. Paternitātes pabalsts;
1.14. Slimības pabalsts;
1.15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle;
1.16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa;
1.17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
1.18. Vecāku pabalsts;
1.19.Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram).
2. Atbalsts e-lēmumu apskatei portālā www.latvija.lv un izdrukai.
3. Atbalsts e-izziņu (12 izziņas) iegūšanai portālā www.latvija.lv un izdrukai.

Uzņēmumu reģistrs

1.Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Reģistrācija UR vestajos reģistros”:

1.1. Informācija par jauna subjekta reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);
1.2. Informācija par subjekta izmaiņu reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);
1.3. Informācija par subjekta likvidācijas reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.).

2. Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Izziņu pieprasīšana nu UR vestajiem reģistriem”:

2.1. Informācija par izziņu pieprasīšanu no UR (saņemšanas kārtība, maksa par pakalpojumu, termiņi).

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

1. Konsultāciju sniegšana par NVA pakalpojumiem.

Valsts zemes dienests (VZD)

1. Konsultāciju sniegšana par iestādes pakalpojumiem un e-pakalpojumiem:

1.1. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā;
1.2. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana;
1.3. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (pieejams e-pakalpojums);
1.4. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā;
1.5. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpojums);
1.6. Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums);
1.7. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums);
1.8. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva;
1.9. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem;
1.10. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū;
1.11. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana;
1.12. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums);
1.13. Inženierbūves reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata;
1.14. Kadastra informācija mantojuma lietai;
1.15. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs);
1.16. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums);
1.17.Mani dati Kadastrā (pieejams e-pakalpojums);
1.18. Mobilā aplikācija kadastrs.lv;
1.19. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā;
1.20. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams e-pakalpojums);
1.21. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums);
1.22. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana;
1.23. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-pakalpojums);
1.24. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu;
1.25. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums);
1.26. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums);
1.27. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (e-pakalpojums);
1.28. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums);
1.29. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata;
1.30. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (pieejams e-pakalpojums);
1.31. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā;
1.32. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (e-pakalpojums).


Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)

1. Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumiem:

1.1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana;
1.2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;
1.3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs;
1.4. Manā īpašumā deklarētās personas;
1.5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā;
1.6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē;
1.7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi;
1.8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
1.9.Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa;
1.10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs;
1.11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana;
1.12. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē;
1.13. Šengenas vīzas pieteikums;
1.14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants.


Valsts darba inspekcija (VDI)

1. Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem iedzīvotājiem:

1.1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana;
1.2. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā;
1.3. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
1.4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.

2. Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem darba devējiem:

2.1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
2.2. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem;
2.3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana;
2.4. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana;
2.5. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai;
2.6. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai;
2.7. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem;
2.8. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana;
2.9. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana;
2.10. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā.

3. Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem citām iestādēm:

3.1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana;
3.2. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā;
3.3. Darbavietas higiēniskais raksturojums;
3.4. Ziņojums par arodslimības gadījumu;
3.5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu;
3.6. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā.