Izsoļu arhīvs

Amatas novada pašvaldība izsludina cērtama kokmateriāla izsoli

Izsolāmā manta: cērtams kokmateriāls (koki) autoceļa V317  “Asaru ezers”- Melturi 6,5- 6,9 km. nodalījuma joslā, Amatas novada Spāres apdzīvotajā vietā,  kopapjomā 163 koki.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles dalībnieki pirms izsoles var apskatīt izsolāmo kokmateriālu dabā no 2018.gada 12.jūlija līdz 2018.gada 2.augustam, iepriekš sazinoties ar Komunālās nodaļas vadītāju Guntaru Pīpkalēju, mobilais tālrunis:25639507.

Kustamās mantas izsoles sākumcena 1.00 EUR bez PVN.

Izsoles dalības maksa: 50.00 EUR.

Izsole 2018.gada 3.augustā pulksten 14:00.  Amatas novada domē „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads LV 4101.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit vai Amatas novada domē.
Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību Amatas novada domes darba laikā līdz 2018.gada 3.augustam pulksten 12:00, Drabešu pagastā, „Ausmas”.

Pirms pieteikšanās izsolei jāiemaksā izsoles dalības maksa Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):
SEB banka:Kods:UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
vai
AS Swedbanka: Kods: HABALV22; Konts: LV41HABA0551000289503.

Noteiktais izsoles solis: 250.00 EUR.

 

Amatas novada pašvaldība izsludina:

Nekustamā īpašuma, “Jaunkausuļi”, Zaubes pagastā, Amatas novadā ar zemes gabala platību 17.43 ha un kadastra apzīmējumu 42960090062, izsoli. Nekustamais īpašums apgrūtināts ar nomas līgumu. Pirmpirkuma tiesīgā persona SIA “ML Investīcijas”, Reģ. Nr.40103958181.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā šeit vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par Zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 26386581(G.Bauers).

Izsole notiks 2017.gada 8.novembrī plkst. 10:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību Amatas novada domes darba laikos, līdz 2017.gada 7.novembrim plkst. 17:00.

Izsoles sākumcena 27 500,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 2750,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis – 200,00 EUR (divi simti euro 00 centi). Izoles dalības maksa – 10,00 EUR  (desmit euro 00 centi). Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA055100028950 3.

Jaunkausuli vērtējums

 

Amatas novada pašvaldība izsludina:

Nekustamā īpašuma, “Rēzes karjers”, Drabešu pagastā, Amatas novadā ar zemes gabala kopplatību 7.9846 ha un kadastra apzīmējumu 42460020418 izsoli. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –  derīgo izrakteņu ieguves teritorija.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā šeit vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par Zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 26386581(G.Bauers).

Izsole notiks 2017.gada 7.novembrī plkst. 10:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību Amatas novada domes darba laikos, līdz 2017.gada 6.novembrim plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 19 600,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši seši simti euro  00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 1960,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi). Izoles dalības maksa – 10,00 EUR  (desmit euro 00 centi). Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X ; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV41HABA0551000289503

Rēzes karjers vērtējums

Amatas novada pašvaldība izsludina:

Kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas HONDA ACCORD, valsts reģistrācijas numura zīme GF-60, 1999. izlaiduma gads, motors benzīna, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Kustamās mantas atrašanās vieta „Meijermuiža”, Drabešu pagasts, Amatas novads, kustamo mantu apskatīties var iepriekš sazinoties pa tālruni 27867353(Juris Suseklis).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē.

Izsole notiks 2017.gada 30.oktobrī plkst. 10:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību Amatas novada domes darba laikos, līdz 2017.gada 30.oktobrim plkst. 9:00, Drabešu pagastā, „Ausmas”.

Kustamās mantas – automašīnas HONDA ACCORD Izsoles sākuma cena sastāda 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi), t.sk. PVN, Izsoles solis – 20,00 EUR (divdesmit euro 00 centi), t.sk. PVN. Izsoles nodrošinājuma nauda – 10%  no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 20,00 EUR (divdesmit euro 00 centi). Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEBbanka:Kods:UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22; Konts: LV41HABA0551000289503.

Honda accord vērtējums

Amatas novada pašvaldība izsludina:

Nekustamā īpašuma, “Jaundreimaņi”, Zaubes pagastā, Amatas novadā ar zemes gabala platību 0,2646 ha un kadastra apzīmējumu 42960070087, uz kura atrodas divas ēkas: dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 42960070048001 un  palīgēka ar kadastra apzīmējumu 42960070087002 izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par Zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 29266314 (M. Timermenis).

Izsole notiks 2016.gada 13.decembrī plkst. 11:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību Amatas novada domes darba laikos, līdz 2016.gada 12.decembrim plkst. 12:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 230,00 EUR (divi simti trīsdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi). Izoles dalības maksa – 10,00 EUR  (desmit euro 00 centi). Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X ; Konts: LV 52 UNLA 0050 0000 13301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA 0551 0002 8950 3.

“Jaundreimaņi” izsoles noteikumi

Izsolāmā manta: kokmateriāls krautuvē kopējā apjomā 748m3, kas atrodas Amatas novada Zaubes pagastā, NĪ “Tērces”, kad. Nr. 4296 006 0062.

Izsoles veids –mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles dalībnieki pirms izsoles var apskatīt izsolāmo kokmateriāla krautuvi dabā no 2016.gada 10.oktobra līdz 14.oktobrim, iepriekš sazinoties ar Izpilddirektoru Māri Timermani 29266314.

Kustamās mantas izsoles sākumcena 10 000,00 EUR bez PVN.

Izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles nosacītās cenas 1000,00 EUR.

Izsole 2016.gada 18.oktobrī plkst. 11.00.  Amatas novada domē „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads LV 4101. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada pašvaldības mājas lapā www.amatasnovads.lv, vai Amatas novada domē. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību Amatas novada domes darba laikos līdz 2016.gada 17.oktobrim plkst. 12:00, Drabešu pagastā, „Ausmas”. Pirms pieteikšanās izsolei jāiemaksā izsoles nodrošinājums Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):  SEB banka:Kods:UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301 vai AS Swedbanka: Kods: HABALV22; Konts: LV 41 HABA 0551 0002 8950 3.

Izsoles-noteikumi_kokmaterials

__________________________________________________________________________________________

Amatas novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 35 „Bille 5”, Bille, Drabešu pagastā, Amatas novadā ar kadastra Nr.4246 900  0266, telpu grupas kadastra apzīmējums 4246 005 0217 001 035, kopējā platība 18,5 m² , kas ir kopīpašuma domājamā daļa no būves 185/10755, ar kadastra apzīmējumu 4246 005 0217 001 un kopīpašuma domājamā daļa no zemes 185/10755, ar kadastra apzīmējumu 4246 005 0217. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 950,00 EUR (deviņi simti piecdesmit euro 00 centi). Pirmpirkumtiesīgai personai ir nosūtīts atsavināšanas paziņojums ar termiņu atbildes sniegšanai līdz 2016.gada 3.novembrim.

__________________________________________________________________________________________

Paziņojums par izsoles procesa pabeigšanu

Saskaņā ar izsoles rezultātiem, tiesības slēgt pirkuma līgumu par kustamo mantu – autogreideri DZ 143-1, valsts reģ.Nr.T6592LM ieguva SIA „Balgas krasti”, reģ.Nr. 44103096035, juridiskā adrese Alauksta iela 1-20, Vecpiebalgas nov.

Saskaņā ar izsoles rezultātiem, tiesības slēgt pirkuma līgumu par kustamo mantu – pasažieru autobusu Mercedes Benz 308 ieguva Andris Bitainis (22.11.76).

__________________________________________________________________________________________

Autogreideris DZ 143-1

Amatas novada pašvaldība izsludina kustamās mantas – autogreidera DZ 143-1, valsts reģistrācijas numura zīme Nr. T6592LM, 1988. izlaiduma gads, motors dīzeļmotors (Volvo), trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Kustamās mantas atrašanās vieta „Meijermuiža”, Drabešu pagasts, Amatas novads, kustamo mantu apskatīties var iepriekš sazinoties pa tālruni 27867353 (Juris Suseklis). Kustamās mantas izsoles sākumcena 2904,00 EUR, t.sk PVN. Izsoles nodrošinājums 290,00 EUR. Izsole 2016.gada 11.augustā plkst. 12.00.

Izsole notiks Amatas novada domē „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads LV 4101. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada pašvaldības mājas lapā www.amatasnovads.lv, vai Amatas novada domē. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību Amatas novada domes darba laikos līdz 2016.gada 10.augustam plkst. 12:00, Drabešu pagastā, „Ausmas”. Pirms pieteikšanās izsolei jāiemaksā izsoles nodrošinājums Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):  SEB banka:Kods:UNLALV2X; Konts:LV52UNLA0050000013301 vai AS Swedbanka: Kods: HABALV22; Konts: LV 41 HABA 0551 0002 8950 3.

Autogreidera izsoles noteikumi.

Nekustamais īpašums “Luksti”

Amatas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma “Luksti”, Amatas pagastā, Amatas novadā ar platību 1,83 ha un kadastra apzīmējumu 42420070049, kura sastāv no 1,21 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, augļu dārzi 0,22 ha, ganības 0,99 ha, ceļi 0,14 ha, zeme zem ēkām 0,41 ha un mežu platība 0,07 ha, uz zemes gabala atrodas divas ēkas: dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 42420070049001 un nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 42420070049002.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Sīkāka informācija par Zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 29266314 (Māris Timermenis).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapāwww.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē.

Izsole notiks 2016.gada 11.augustā plkst. 11:00, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību Amatas novada domes darba laikos, līdz 2016.gada 10.augusta plkst. 12:00, Drabešu pagastā, „Ausmas”.

Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) 12 700,00 EUR (divpadsmit tūkstoši septiņi simti euro un 00centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 1270,00 EUR (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi). Izoles dalības maksa –10,00 EUR  (desmit euro 00 centi). Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X ; Konts: LV 52 UNLA 0050 0000 13301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA 0551 0002 8950 3.

Nekustamā īpašuma “Luksti” izsoles noteikumi

Paziņojumi par izsoles procesu pabeigšanu:

            Saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu “Jaunpils iela 1”, Zaubes pagastā, Amatas novadā, ar kadastra apzīmējumu 42960050339, kas sastāv no zemes vienības 906 m² platībā, ieguva  fiziska persona.