Apvienotā novadu bāriņtiesa

Ar 2019.gada 28. februāri tiek likvidētas
Amatas novada pašvaldības iestāde “Amatas novada bāriņtiesa”,
Jaunpiebalgas novada pašvaldības iestāde “Jaunpiebalgas novada bāriņtiesa“,
Līgatnes novada pašvaldības iestāde “Līgatnes novada bāriņtiesa“,
Pārgaujas novada pašvaldības iestāde “Pārgaujas novada bāriņtiesa“,
Raunas novada pašvaldības iestāde “Raunas novada bāriņtiesa“.

Ar 2019.gada 1.martu darbu sāk pašvaldību iestāde “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa“ (turpmāk – Apvienotā bāriņtiesa). Pamatojoties uz Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu domju lēmumiem, Apvienotā bāriņtiesa ir likvidēto bāriņtiesu mantas, lietu un saistību pārņēmēja.

Apvienotās bāriņtiesas darbības teritorija ir Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu administratīvās teritorijas, kurās ietilpst novadu veidojošās teritoriālās vienības:
Amatas novadā- Drabešu pagasts, Amatas pagasts, Skujenes pagasts, Nītaures  pagasts, Zaubes pagasts;
Jaunpiebalgas novadā- Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts;
Līgatnes novadā- Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts;
Pārgaujas novadā- Raiskuma pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts;
Raunas novadā- Drustu pagasts, Raunas pagasts

Nolikums.

Apvienotās bāriņtiesas reģistrācijas numurs: 90012044497.
Juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101
Tālrunis: 64119911
e-pasts: apvienotabt@apvienotabt.lv

Apvienotās bāriņtiesas priekšsēdētāja Eva Rubene
biroja adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101
Tālrunis: 26455593
e-pasts: eva.rubene@apvienotabt.lv 

 

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem:

Nr. p.k. Notariālā darbība Summa euro
1. Par darījuma akta projekta sagatavošanu 11.38
2. Par darījuma apliecināšanu 7.11
3. Par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu 18.50
4. Par testamenta pieņemšanu glabāšanā 34.15
5. Par pilnvaras sagatavošanu 4.27
6. Par pilnvaras apliecināšanu 2.85
7. Par paraksta apliecināšanu 2.85
8. Par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu 1.42 par katru lappusi
9. Par noraksta vai izraksta sastādīšanu 1.42 par katru lappusi
10. Par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu 0.43 par katru lappusi
11. Par paziņojuma izsniegšanu 4.27
12. Par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu 4.27
13. Par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu 7.11
14. Par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma 4.27
15. Par mantojuma saraksta sastādīšanu 48.38
16. Par cita veida dokumentu sastādīšanu par katru lappusi 4.27


Nodevas ieskaitāmas  Amatas novada pašvaldības (reģ.Nr. 90000957242) bankas kontā:
SEB banka: Kods: UNLALV2X ; Konts: LV 52 UNLA 0050 0000 13301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV41 HABA 0551 0002 8950 3

 

Maksājuma mērķī jānorāda:   Valsts nodeva ABT Vārds Uzvārdsdarbība summadarbība summa…
(piem. :   Valsts nodeva ABT Andris Bērziņš, paraksta apliecināšana 4.27,  darījuma apliecināšana 7.11).

Skaidrā naudā nodevas iemaksājamas personīgi Amatas novada kasē, adrese: “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101.


Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.