Apvienotā novadu bāriņtiesa

____Ar 2019.gada 1.martu darbību sākusi pašvaldību iestāde “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa“ (turpmāk – Apvienotā bāriņtiesa). Pamatojoties uz Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu domju lēmumiem, Apvienotā bāriņtiesa ir likvidēto Amatas novada pašvaldības iestādes “Amatas novada bāriņtiesa”, Jaunpiebalgas novada pašvaldības iestādes “Jaunpiebalgas novada bāriņtiesa“, Līgatnes novada pašvaldības iestādes “Līgatnes novada bāriņtiesa“, Pārgaujas novada pašvaldības iestādes “Pārgaujas novada bāriņtiesa“ un Raunas novada pašvaldības iestādes “Raunas novada bāriņtiesa“ mantas, lietu un saistību pārņēmēja.
____Apvienotās bāriņtiesas darbības teritorija ir Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu administratīvās teritorijas, kurās ietilpst novadu veidojošās teritoriālās vienības:
Amatas novadā- Drabešu pagasts, Amatas pagasts, Skujenes pagasts, Nītaures pagasts, Zaubes pagasts;
Jaunpiebalgas novadā- Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts;
Līgatnes novadā- Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts;
Pārgaujas novadā- Raiskuma pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts;
Raunas novadā- Drustu pagasts, Raunas pagasts
Nolikums.

 

Tālruņi:
Bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumu izpildītāja/ bāriņtiesas locekle Aiga Glaudiņa 26185194
Sekretāre– lietvede Baiba Ulmane 64119911
Bāriņtiesas locekle Amatas novadā Elita Doniņa 26605845
Bāriņtiesas locekle Jaunpiebalgas novadā Rita Lekse 20250200, Ilze Cīrule 26665149
Bāriņtiesas locekle Raunas novadā Rita Lekse 20250200, Aiga Glaudiņa 26185194
Bāriņtiesas locekle Līgatnes novadā Aiga Glaudiņa 26185194
Bāriņtiesas locekle Pārgaujas novadā Helī Opincāne 22026520

 

Apvienotā bāriņtiesa atgādina, ka saskaņā ar Civillikumu, aizbildnim/aizgādnim līdz 1.februārim jāsniedz gada norēķins par aizbildnības/ aizgādnības pārvaldību iepriekšējā gadā.

Gada norēķinu veidlapas pieejamas šeit:
ABT aizbildņa GADA norēķins 2020
ABT aizgādņa pilng. GADA norēķins 2020
ABT dab.aizbildņa GADA norēķins bērna manta 2020
ABT mantojuma aizgādņa GADA norēķins 2020

Apvienotās bāriņtiesas reģistrācijas numurs: 40900027924
Nodokļu maksātāja numurs: 90012044497
Juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101
Tālrunis: 64119911
e-pasts: apvienotabt@apvienotabt.lv

Pieņemšanas laiki:

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem:

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.
Bāriņtiesa notariālās darbības veic tikai Apvienotās bāriņtiesas darbības teritorijā, administratīvajās teritorijās, kur nav pieejami zvērināta notāra pakalpojumi – Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novados. Notariālo darbību veikšanas vietas un adreses adreses norādītas pieņemšanas laiku sarakstā augstāk, izņemot biroju Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs.