2017

Amatpersonu atalgojums. lejuplādēt
Konsolidētais pamatbudžets 2017.gadam. lejuplādēt
Paskaidrojuma raksts par Amatas novada pašvaldības 2017.gada budžetu. lejuplādēt
Amatas novada domes saistošie noteikumi Nr.1 „Amatas novada pašvaldības budžets 2017.gadam”. lejuplādēt
Konsolidētais speciālais budžets 2017.gadam. lejuplādēt
Konsolidētais ziedojumu un dāvinājumu budžets 2017. gadam. lejuplādēt
Amatas novada pašvaldības atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību apmērs.  lejuplādēt
Pēc 2016. gada naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2017. gadā. lejuplādēt
Apvienoto pašvaldību struktūrvienību tāme 2017. gadamlejuplādēt