Dzimtsarakstu nodaļa

Amatas novada Dzimtsarakstu nodaļa
„Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads

Apmeklētājus pieņem:
Amatas novada pašvaldības domes ēkā
„ Ausmās”, Drabešu pagasts, Amatas novads.

Pirmdienās: plkst. 08-12; 13-17
Trešdienās: plkst. 08-12; 13-17
Tālruņi: 26133952, 64127937
e-pasts: maija.zigure@amatasnovads.lv,

SKUJENES pagasta pārvaldē
tālruņi: 29479487, 64125811;
e-pasts: skujene@amatasnovads.lv

Dzimtsarakstu nodaļa veic:

  • laulību, dzimšanas, miršanas faktu reģistrāciju;
  • papildina dzimšanas reģistrus pēc paternitātes atzīšanas, noteikšanas vai paternitātes fakta konstatēšanas;
  • veic ierakstu papildināšanu, labošanu un anulēšanu;
  • pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem, izsniedz laulības, dzimšanas un miršanas apliecības;
  • glabā civilstāvokļa aktu reģistrus;
  • izsniedz norakstus, izrakstus vai izziņas no reģistru ierakstiem;
  • pieņem vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumus, kārto minētās lietas un sastāda atzinumus;

Tieslietu ministrijas informācija par laulību reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās no 3. decembra šeit

2013. gada 27.septembra stājās spēkā Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumi Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa 

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv:
1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana
3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
* Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

Noteikumi nosaka valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju (turpmāk – valsts nodeva) apmēru un maksāšanas kārtību.

Valsts nodevas likmes ir šādas:
– laulības reģistrācija – 14 euro;
– civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana – 7 euro;
– atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana – 7 euro.

Valsts nodevu samaksā pirms civilstāvokļa aktu reģistrācijas.

Laulību reģistrācijas zāle Amatas novada pašvaldības galvenajā ēkā “Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov.: