Dzimtsarakstu nodaļa

Amatas novada Dzimtsarakstu nodaļa
„Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads

Apmeklētājus pieņem:
Amatas novada pašvaldības domes ēkā
„ Ausmās”, Drabešu pagasts, Amatas novads.

Pirmdienās: plkst. 08-12; 13-17
Trešdienās: plkst. 08-12; 13-17
Tālruņi: 26133952, 64127937
e-pasts: maija.zigure@amatasnovads.lv,

SKUJENES pagasta pārvaldē
tālruņi: 29479487, 64125811;
e-pasts: skujene@amatasnovads.lv

 

Ministru kabinets 2021. gada 1. aprīlī pieņēma noteikumus Nr. 191 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” (turpmāk – Noteikumi Nr. 191).

Ar Noteikumiem Nr. 191 tiek izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk – Noteikumi Nr. 360), nosakot, ka:

  1. publiskās ārtelpās, vietās, kur ir intensīva cilvēku plūsma un publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, lieto medicīniskās vai nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas (turpmāk – mutes un deguna aizsegi);
  2. aizliegti privāti pasākumi un privāta pulcēšanās, izņemot pasākumus divu mājsaimniecību ietvaros ārtelpās līdz 10 personām.

Tāpēc, sākot no 2021. gada 7. aprīļa, laulības reģistrācija ārtelpās ir iespējama klātesot ne vairāk kā 10 personām, divu mājsaimniecību ietvaros (neieskaitot dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu).

Iekštelpās jebkādi privāti pasākumi ir aizliegti, līdz ar to laulības, kā juridiska fakta reģistrācija iekštelpās, iespējama klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Vienlaikus uzsveram, ka veicot laulības reģistrāciju gan iekštelpās, gan ārtelpās visām klātesošajām personām jālieto mutes un deguna aizsegi, kā arī personām ir jāievēro citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.

 

Dzimtsarakstu nodaļa veic:

  • laulību, dzimšanas, miršanas faktu reģistrāciju;
  • papildina dzimšanas reģistrus pēc paternitātes atzīšanas, noteikšanas vai paternitātes fakta konstatēšanas;
  • veic ierakstu papildināšanu, labošanu un anulēšanu;
  • pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem, izsniedz laulības, dzimšanas un miršanas apliecības;
  • glabā civilstāvokļa aktu reģistrus;
  • izsniedz norakstus, izrakstus vai izziņas no reģistru ierakstiem;
  • pieņem vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumus, kārto minētās lietas un sastāda atzinumus;

Tieslietu ministrijas informācija par laulību reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās no 3. decembra šeit

2013. gada 27.septembra stājās spēkā Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumi Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa 

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv:
1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana
3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
* Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

Noteikumi nosaka valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju (turpmāk – valsts nodeva) apmēru un maksāšanas kārtību.

Valsts nodevas likmes ir šādas:
– laulības reģistrācija – 14 euro;
– civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana – 7 euro;
– atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana – 7 euro.

Valsts nodevu samaksā pirms civilstāvokļa aktu reģistrācijas.

Laulību reģistrācijas zāle Amatas novada pašvaldības galvenajā ēkā “Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov.: