Dzimtsarakstu nodaļa

Cēsu novada amatas apvienības Dzimtsarakstu nodaļa
„Ausmas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads

Apmeklētājus pieņem:
Amatas pārvaldes ēkā
„ Ausmās”, Drabešu pagasts, Cēsu novads

Pirmdienās: plkst. 08-12; 13-17
Trešdienās: plkst. 08-12; 13-17
Tālruņi: 26133952, 64127937
e-pasts: maija.zigure@amata.lv,

SKUJENES pagasta pārvaldē
tālruņi: 29479487, 64125811;
e-pasts: skujene@amata.lv

Par 2021.gada 11.oktobrī izsludināto ārkārtējo situāciju

Informējam, ka š.g. 11. oktobrī stājas spēkā Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi) (pieejami: https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai), aizstājot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Papildus informējam, ka Ministru kabinets 2021. gada 8. oktobrī pieņēma rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums Nr. 720).

Ar Rīkojumu Nr. 720 visā valsts teritorijā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim izsludināta ārkārtējā situācija.

Ārkārtējās situācijas laikā (no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim) ir piemērojami normatīvie akti Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā.

Ņemot vērā minēto, dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi jānodrošina, ievērojot vispārīgās epidemioloģiskās drošības prasības, un vadoties pēc principa, ka pamatā pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti, klātienē sniedzot tos pakalpojumus, kurus attālināti sniegt nav iespējams.

Personas var pieprasīt un saņemt pakalpojumu attālināti – elektroniski (www.latvija.lv vai e-pastā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu.

Sniedzot pakalpojumus klātienē, pakalpojums tiek sniegts tikai pēc iepriekšējā pieraksta, un pakalpojuma sniegšanas laikā telpā atrodas tikai tās personas, kuru klātbūtni pieprasa Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.

Savukārt attiecībā uz laulības reģistrāciju ārkārtas situācijas laikā, ievērojami šādi nosacījumi:

  • ja visas personas ir vakcinētas vai pārslimojušas ar Covid-19 infekciju (epidemioloģiski droša vide), iekštelpās un ārtelpās var reģistrēt laulību, lietojot sejas masku, ievērojot 2 metru distanci, ja tiek nodrošināta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija, kā arī netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst epidemioloģiski drošai videi;
  • ja kāda no personām nav vakcinēta, nav pārslimojusi Covid-19 infekciju (epidemioloģiski nedroša vide), iekštelpās var reģistrēt laulību, klātesot tikai abiem laulātajiem, 2 lieciniekiem un dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai, lietojot sejas maskas un ievērojot 2 metru distanci. Ārtelpās var reģistrēt laulību bez ierobežota cilvēku skaita, lietojot sejas maskas un ievērojot 2 metru distanci.

Vienlaikus norādām, ka sejas masku var nelietot bērns līdz 7 gadu vecumam un persona ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ tai trūkst spēju vai iemaņu lietot sejas masku.

Dzimtsarakstu nodaļa veic:

  • laulību, dzimšanas, miršanas faktu reģistrāciju;
  • papildina dzimšanas reģistrus pēc paternitātes atzīšanas, noteikšanas vai paternitātes fakta konstatēšanas;
  • veic ierakstu papildināšanu, labošanu un anulēšanu;
  • pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem, izsniedz laulības, dzimšanas un miršanas apliecības;
  • glabā civilstāvokļa aktu reģistrus;
  • izsniedz norakstus, izrakstus vai izziņas no reģistru ierakstiem;
  • pieņem vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumus, kārto minētās lietas un sastāda atzinumus;

Tieslietu ministrijas informācija par laulību reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās no 3. decembra šeit

2013. gada 27.septembra stājās spēkā Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumi Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa 

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv:
1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana
3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
* Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

Noteikumi nosaka valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju (turpmāk – valsts nodeva) apmēru un maksāšanas kārtību.

Valsts nodevas likmes ir šādas:
– laulības reģistrācija – 14 euro;
– civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana – 7 euro;
– atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana – 7 euro.

Valsts nodevu samaksā pirms civilstāvokļa aktu reģistrācijas.

Laulību reģistrācijas zāle Amatas novada pašvaldības galvenajā ēkā “Ausmas”, Drabešu pag., Cēsu nov.: