Nekustamais īpašums

Saistošie noteikumi

Amatas novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra Nr.12 saistošie noteikumi
(Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu)

Amatas novada pašvaldības 2016. gada 17. februāra Nr.3 saistošie noteikumi
(Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai)

Amatas novada pašvaldības 2016. gada 20.aprīļa Nr.2 saistošie noteikumi
(Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Amatas novada daudzbērnu ģimenēm)

Amatas novada pašvaldība 2015.gada 19.novembra Nr.13 saistošie noteikumi
(Par Amatas novada pašvaldības 2008. gada 23. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 3 atcelšanu daļā)

Amatas novada pašvaldība 2015.gada 19.novembra Nr. 10 saistošie noteikumi 
(Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību maznodrošinātām  personām)

Amatas novada pašvaldība 2015.gada 19.novembra Nr. 11 saistošie noteikumi (Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo māju palīgēkām Amatas novadā)

Amatas novada pašvaldība 2015.gada 19.novembra Nr. 12 saistošie noteikumi
 (Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Amatas novada teritorijā)

Amatas novada pašvaldības 2014. gada 24 septembra saistošie noteikumi Nr. 13 („Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” atsevišķu normu piemērošanu Amatas novadā”)

Amatas novada pašvaldības 2014. gada 22. janvāra saistošie noteikumi Nr.1 (Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Amatas novadā)

Amatas novada pašvaldības 2012. gada 18. janvāra  saistošie noteikumi Nr.1(Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām 2012.gadā Amatas novadā)

Amatas novada pašvaldības 2011.gada 18.maija saistošie noteikumi Nr. 7  (Par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam)

 

Noteikumi

Neapbuvētu lauku apvidus zemes nomas tiesību izsoles noteikumi Amatas novadā

Kārtība