Partija “VIENOTĪBA”

1. Pēteris Ontužāns
2. Andris Jansons
3. Sarmīte Sviderska
4. Ieva Bernadeta Dārziņa
5. Inese Sergejeva
6. Jānis Vībants
7. Baiba Jukņeviča
8. Sarmīte Čemme
9. Laila Raiska
10. Staņislavs Mačs
11. Dace Melgalve
12. Arnis Zvaigzne
13. Ēriks Bauers
14. Viola Griba
15. Aivars Gulbis
16. Sandra Miezīte
17. Līne Ločmele
18. Ženija Larka

Partija “VIENOTĪBA”
Priekšvēlēšanu programma

Partija VienotībaAmatas novada pašvaldības deputātu kandidātu
PROGRAMMA
2013. gada 1. Jūnija novada domes vēlēšanām.

Vienotība ir skaitliski lielākā, saliedētākā Latvijas politiskā partija. Roku rokā ar ministru prezidentu, Saeimas priekšsēdētāju, ministriem, Eiropas Parlamenta un Saeimas deputātiem strādā mūsu cilvēki lielākajā daļā Latvijas pašvaldību.
Amatas novada deputātu kandidātu galvenais uzdevums ir turpināt attīstīt novada teritorijas infrastruktūru, uzklausīt iedzīvotājus par apdzīvoto vietu ikdienas problēmām un vienoties par to risināšanas iespējām.

Darba prioritātes
Mūsu uzdevums ir efektīvi izmantot esošos resursus un strādāt pie novada infrastruktūras attīstības, tostarp ceļu uzturēšanas, nodrošinot uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi.Sadarbībā ar uzņēmējiem veidosim vienotu biznesa centru, vienviet koncentrējot informāciju par uzņēmējdarbības iespējām un darbaspēka nodrošinājumu.Stiprināsim novada ekotūrisma uzņēmēju konkurētspēju, atbalstot dalību tūrisma mārketinga pasākumos un paplašinot pašvaldības tūrisma un informācijas centra darbību.
Izdalīsim finansējumu, lai iedibinātu lauksaimniecības un mājražotāju kooperācijas principus.
Atbalstīsim novada jauniešus, piešķirot prēmijas par labākajām biznesa idejām un to realizāciju.
Līdz 01.12.2013. iedibināsim pienākumu atbildīgajām amatpersonām reizi ceturksnī atskaitīties par paveiktajiem darbiem un finanšu izlietojumu, atskaites publicējot novada avīzē.
Nodrošināsim domes sēžu video ierakstīšanu un pieeju apskatei.
Darbosimies koleģiāli, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi visiem novada teritorijas iedzīvotājiem.

Izglītība, kultūra un sports, reliģija
Prioritāte ir labas izglītības nodrošināšana ikvienam bērnam neatkarīgi no dzīvesvietas.
Vienosimies, kurā novada skolā iespējams realizēt tālmācības izglītību, atbalstot arī tos novada ļaudis, kuri īslaicīgi pārcēlušies uz dzīvi ārzemēs.
Uzturēsim un modernizēsim esošo bibliotēku tīklu, nodrošinot publiskos pieejas punktus internetam.
Izdalīsim finansējumu padziļinātas datorapmācības kursu organizēšanai novada teritorijā.
Turpināsim kultūras un sporta pasākumu atbalstīšanu. Sadarbībā ar izglītības iestādēm attīstīsim sporta aktivitātes novada teritorijā, kā mērķi izvirzot, ka pie skolas katrā bijušās pašvaldības teritorijā ir sporta organizators ārpus skolas nodarbībām skolēniem un iedzīvotājiem.
Līdz 2015. gadam pilnveidosim sporta spēļu un atpūtas laukumus novada apdzīvotajās vietās.
Atjaunosim tradīciju rīkot kopējās novada sporta spēles.
Sadarbosimies ar novada draudzēm dažādu kopēju projektu realizācijā, tai skaitā, draudžu pārziņā esošo teritoriju labiekārtošanā un apbedījumu vietu sakārtošanā.

Sociālā sfēra un veselības aprūpe
Paplašināsim pakalpojuma „Aprūpe mājās” sniegšanu, pilnībā aptverot visu teritoriju un uzlabojot tā kvalitāti.
Ar pašvaldības atbalstu veidosim interešu grupas dažāda vecuma cilvēkiem.
Atbalstīsim pensionāru apvienību veidošanu un darbības nodrošināšanu.
Paplašināsim darbību ar sabiedriskajām organizācijām, piesaistot finanšu līdzekļus projektu īstenošanā.
Izmantojot pašvaldībai piederošās telpas, izveidosim daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru ar kompetentiem speciālistiem dažādām vecuma grupām.
Stimulēsim sociālās palīdzības speciālistu aktīvāku darbu ar ģimenēm, attīstīsim sadarbību starp novada bāriņtiesu, sociālo dienestu, izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem.
Lai attīstītu sociālo darbu, ar stipendijām atbalstīsim novada jauniešus izglītības iegūšanai sociālajā sfērā.

Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vide
Organizēt apmācības iedzīvotājiem, tai skaitā par finansējumu piesaisti ēku energoefektivitātes pieaugumam, strādāsim pie tā, lai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki deleģētu apsaimniekotājus.
Strādāsim pie novada skolu apkures sistēmu uzlabošanas.
Sasaukuma laikā veiksim Drabešu internātskolas notekūdeņu attīrīšanas projekta izstrādi un objekta nodošanu ekspluatācijā, nepieļaujot Āraišu ezera tālāku piesārņojumu. Risināsim jautājumu par publiskās peldvietas izveidi Āraišu ezeram.
Finanšu iespēju robežās labosim apdzīvoto vietu iekšējos ceļus.
Organizēsim novada ūdens tilpņu apsaimniekošanu, papildinot tās ar zivju resursiem.
Atbalstīsim licenzētās makšķerēšanas ieviešanu posmā Sigulda – Raunas upes ieteka.
Izsolīsim pašvaldības ceļu aizsargjoslu apauguma novākšanu pārstrādāšanai šķeldā.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Strādāsim pie novada pašvaldības policijas izveides, nepieciešamo finansējumu paredzot jau 2014. gada  budžetā.