Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”

1. Raimonds Priede
2. Ēriks Priževoits
3. Jānis Savčuks
4. Aļona Kuzevanova
5. Pēteris Maļkevičs

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”
Priekšvēlēšanu programma
Dzīves līmenis novados joprojām atpaliek no dzīves pilsētās. Tāpēc mūsu pamatmērķis ir paaugstināt dzīves līmeni un iedzīvotāju labklājību novadā. Veicināt iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos procesos. Atbalstīt jaunās ģimenes un jaunos vecākus, sniedzot pienācīgu sociālo palīdzību. Radīt vidi un priekšnoteikumus bērnu un jauniešu personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai, veicinot veselīgu dzīves veidu un iedzīvotāju izglītošanu.

Vesela, izglītota un attīstīta jaunā paaudze ir mūsu nākotne!

Mūsu uzdevumi:

Sociālā joma:

1. Individuāla pieeja pabalstu piešķiršanā, ko kontrolē pašvaldības pārstāvji;
2. Aktīva pagasta pozīcija palīdzot bezdarbniekiem apgūt jaunas iemaņas un paaugstināt kvalifikāciju;
3. Nodrošināt veselības apdrošināšanu skolotājiem, bērnudārzu audzinātājiem, kā arī veselības aizsardzības un tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, kuri darbā tiek pakļauti psiholoģiskam riskam;
4. Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pieejamību katrā apdzīvotā vietā;
5. Demogrāfiskās situācijas uzlabošanai radīt atbalsta veidus otrā, trešā un katra nākamā bērna piedzimšanai ģimenē;
6.  Katrai pagasta pašvaldībai ir jākontrolē, lai visi skolas vecuma bērni apmeklētu izglītības iestādi;
7.  Paplašināt bērnu un pusaudžu interešu izglītības un sporta programmas, organizēt pasākumus un sacensības;
8. Nodrošināt pensionāriem, skolniekiem un maznodrošinātajiem bezmaksas sabiedrisko transportu;
9. Ieviest un attīstīt internātpamatskolā profesionālās izglītības iemaņas (sākot ar 7.klasi).

Ekonomika:

1. Veicināt uzņēmējdarbību, rūpējoties par bezdarba samazināšanu novadā (jāatbalsta katrs nodokļu maksātājs);
2. Kokapstrādes un lauksaimniecības nozares attīstība;
3. Jāsakārto bankomātu tīklu novadā;
4. Jāsakārto visu iedzīvotajiem nepieciešamo infrastruktūru, kas nodrošina ērtu transporta izmantošanu, komunikāciju, atpūtas u.c. sadzīvei nepieciešamo pakalpojumu tīklu (veikt iedzīvotāju aptaujas, piesaistīt konsultantus un speciālistus problēmu risināšanā);
5. Novada kultūras dzīves pilnveidošana, lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana.

Novada pārvalde:

Novada pārvaldes sistēmas decentralizācija;
Nepieciešams pārskatīt novada pārvaldes darbu un jāatsakās no nevajadzīgam funkcijām un institūcijām, jāsamazina birokrātija.

Vienota sabiedrība:

Mūsu galvenajai problēmai – grimšanai nabadzībā un sociālās spriedzes pieaugumam – nav tautības vai valodas īpašību. Bet daudzie politiskie spēki, kuri pārstāv gan latviešu intereses, gan nacionālo mazākumtautību intereses, turpina uzsvērt nacionālos un vēstures jautājumus, izvairoties risināt sociālās un ekonomiskās problēmas.

Šajos apstākļos “Saskaņas centrs” aicinās citus politiskos spēkus visu uzmanību veltīt augstākminēto uzdevumu risināšanai un neslēpt savus nodomus un kompetenci minētajās jomās aiz diskusijām par strīdīgiem vēstures jautājumiem.