VIDZEMES PARTIJA

1. Vaira Zauere
2. Valdis Lācis
3. Pēteris Grugulis
4. Ieva Dekterova
5. Inese Menģele
6. Ilona Andrēviča
7. Mārtiņš Andris Cīrulis
8. Daiga Dekterova
9. Uldis Kleinšmits
10. Uģis Tinuss
11. Olita Elmere
12. Uldis Bērziņš
13. Diāna Briede
14. Inese Graudiņa-Zalaka
15. Juris Stokmanis-Blaus
16. Margita Kārkliņa
17. Iveta Freivalde
18. Valda Veisenkopfa

 

VIDZEMES PARTIJA
Priekšvēlēšanu programma

TAVAS VĒLMES – MŪSU MĒRĶI!

Mūsu, Vidzemes partijas, pamatuzdevums ir nodrošināt, lai katrs Amatas novada iedzīvotājs spētu izvirzīt un īstenot savām interesēm un spējām atbilstošas vēlmes un mērķus.

Mūsu kopējā redzējuma pamatā ir cilvēciskās vērtības – atbildība, godīgums, līdzcietība, strādīgums, ticība, vienlīdzīga attieksme un cieņa pret cilvēku.

Katram ir tiesības uz dzīvību, brīvību un laimi, lai nodrošinātu labāku nākotni saviem bērniem un mazbērniem. Ņemot vērā demogrāfisko situāciju, mēs esam par to, ka izglītības iestāžu skaits novadā nedrīkst nepamatoti samazināties, drošībai ir jābūt visaugstākajā kvalitātē, ir jārod iespējas augt un attīstīties uzņēmējiem, jāveicina kultūras dzīve, jāpaaugstina sociālo pakalpojumu un palīdzības kvalitāte, jāveicina pašvaldības pakalpojumu pieejamība un jāsekmē ikviena Amatas novada iedzīvotāja un viesa labklājība.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Lai novada teritorijā radītu pievilcīgu vidi privātiem, galvenokārt, vietējiem investoriem, līdz ar to rastos jaunas darbavietas, attīstītos uzņēmējdarbība, lauksaimniecībā saražotās produkcijas aprite un pārējās nozares, mēs investēsim līdzekļus infrastruktūrā, kā arī atbalstīsim vidējo un mazo uzņēmējdarbību. Vēlamies veicināt Amatas novadā videi draudzīgu, ilgtspējīgu saimniekošanu, saprātīgu un atbildīgu resursu izmantošanu, kā arī brīvību un atbildību savā un sabiedrības priekšā. Mēs esam par saudzīgu attieksmi pret dabu un par dabas resursu taupīgu izmantošanu. Veicināsim iedzīvotāju izglītošanu valsts inovāciju programmu ieviešanā, viena no tām – saules enerģijas izmantošana.

PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA
Ar savu darbu vēlamies panākt, lai ikviens spētu celt savu labklājības līmeni. Mēs esam par to, ka visai Amatas novada teritorijai jābūt līdzsvaroti attīstītai, lai cilvēka dzīves vieta nebūtu šķērslis viņa iespēju, vēlmju un vajadzību īstenošanai, esam par vienādu iespēju radīšanu visiem un ikvienam Amatas novada iedzīvotājam. Mūsu skatījumā nepieļaujama ir pašvaldības iestāžu sniegto pakalpojumu samazināšanās novada teritorijā. Lēmumu pieņemšanā jāiesaista arī sabiedrība, un to īstenošana jāveic atbilstoši sabiedrības interesēm. Veloceliņi, zobārstniecība, namu apsaimniekošana, centralizētā siltumapgāde, sadzīves pakalpojumi, ielu apgaismojums, ielu un laukumu rekonstrukcija ciemu teritorijās – šie ir vērā ņemami aspekti mūsu, kā politiķu, turpmākajai darbībai. Veicināsim plašāku informācijas pieejamību iedzīvotājiem par pašvaldības darbu, novadā notiekošajām, kultūras, sporta un citām aktivitātēm.

SOCIĀLĀ DROŠĪBA
Mūsu darbības mērķis ir pilnveidot Sociālā dienesta sniegotos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, pilnveidot starpinstitucionālo sadarbību, uzsverot individualu pieeju katra iedzivotaja sociālo jautājumu risināšanā; piedāvāt kvalitatīvu kompleksu sociālās palīdzības pakalpojumu klāstu, atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām, pensijas vecuma personām un I, II grupas invalīdiem, kurām kādu apstākļu dēļ ir pasliktinājusies veselība un dzīves kvalitāte pašaprūpei, vai tās nevar pašas sevi aprūpēt.

DROŠĪBA
Īpašu uzmanību veltīsim sabiedrības drošības jautājumiem pašvaldības teritorijā. Mūsu paredzamās darbības aktivitātes ir pilnveidot Domes saistošos noteikumus, sadarbojoties ar Valsts policiju, kā arī uzlabot satiksmes drošību apdzīvotajās vietās.

KULTŪRA
Veicināsim kopīgo tradīciju rašanos. Šorbīd vietējo kultūras, sporta un atpūtas dzīvi veido atsevišķas pagastu saglabātās tradīcijas, tādēļ strādāsim pie tā, lai veicinātu sadarbību, veidojot kopēju kultūras un sporta nozaru attīstību reģionā, tādā veidā gan popularizējot novadu, gan veicinot savstarpēju iedzīvotāju un interešu grupu sadarbību.

TU IEROSINI – MĒS RISINĀM!
Mēs, Amatas novada Vidzemes partija, esam par dinamiska līdzsvara uzturēšanu starp stabilas ekonomikas attīstības prioritātēm, sociālo taisnīgumu, vides aizsardzību, kā arī par atbildību sabiedrības un nākamo paaudžu priekšā.