Zaļo un Zemnieku savienība

1. Elita Eglīte
2. Jānis Sekste
3. Tālis Šelengovs
4. Guna Kalniņa-Priede
5. Inese Varekoja
6. Aleksandrs Dementjevs
7. Solvita Krastiņa
8. Ingrīda Lāce
9. Anita Seiga
10. Guntis Kurmis
11. Modris Veitners
12. Arnis Lemešonoks
13. Jānis Kārkliņš
14. Diāna Meidropa
15. Aigars Ķauķītis
16. Āris Kazerovskis
17. Pēteris Sockis
18. Gunārs Kanbergs

 

Zaļo un Zemnieku savienība
Priekšvēlēšanu programma
 

Mūsu mērķis ir saglabāt un pilnveidot visu Amatas novadā radīto, mēs droši atskatāmies uz paveikto, jo solījumi ir jāpilda. Arī šoreiz solām paveikt konkrētus darbus, kuri dos stabilitāti.

Mūsu komandā pieredzējušiem deputātu kandidātiem ir pievienojušies dažādu nozaru profesionāļi, kuri pārstāv visus pagastus.

Svarīgākie uzdevumi, pie kuriem strādāsim, ir vajadzīgi katram iedzīvotājam.

1. Ceļi. Pieprasīsim akcīzes nodokļa pārdali par labu pašvaldības ceļiem, jo ceļu uzlabošana un melnā seguma izbūve būs mūsu prioritāte. Iestāsimies par Valsts ceļu fonda atjaunošanu, otrās šķiras ceļu nodošanu pašvaldībām, sakārtosim ciematu – Agra, Ģikši, Ieriķi, Kārļi, Līvi un Nītaure ielas.

2. Izglītība. Nodrošināsim pamatizglītības un bērnudārzu pieejamību visos pagastos. Turpināsim saglabāt brīvpusdienas un bezmaksas transportu uz skolu visiem skolēniem. Pirmo reiz novada teritorijā dosim iespēju iegūt profesionālo izglītību. Katram skolēnam nodrošināsim bezmaksas mācību materiālus, grāmatas un burtnīcas. Amatas novada mūzikas un mākslas skolā būs iespēja mācīties visiem novada bērniem. Tiks sniegts finansiāls atbalsts sporta pasākumiem un sporta zāļu sakārtošanai. Veicināsim vides izglītību un atbalstīsim ekoskolas. Bērniem tiks gatavots piemērots ēdiens no Latvijas zemnieku produktiem.

3. Sociālā joma. Pārskatīsim esošo sociālo pabalstu sistēmu, turpināsim sadarbību ar nevalstisko sektoru sociālās palīdzības sniegšanā. Problēmsituāciju risināšanai izveidosim Palīdzības jeb krīzes centru novada iedzīvotājiem.

4. Tautsaimniecība. Mērķtiecīgāk apsaimniekosim pašvaldības īpašumus – zemi, mežus, ēkas un ūdeņus. Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, ēku energoefektivitāti. Realizēsim sagatavotos ūdenssaimniecības projektus Agrā, Ieriķos, Līvos, Skujenē un Zaubē. Turpināsim skolu siltināšanas projektus. Saglabāsim sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību.

5. Kultūra un tūrisms. Finansiāli atbalstīsim novada kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas resursu saglabāšanu, jo katra pagasta tradīciju saglabāšana, vēstures izpēte un pasākumu organizēšana ir pamats iedzīvotāju dzīves kvalitātei mūsu novadā. Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus un uzlabosim sadarbību ar reliģiskajām organizācijām. Melānijas Vanagas muzejs, Amatas Amatu māja un Āraišu ezerpils arī turpmāk būs visa novada atpazīstamības simboli. Veicināsim netradicionālo tūrismu.

6. Informācijas aprite. Aktīvāk notiks informācijas apmaiņa ar iedzīvotājiem, izmantojot dažādas saziņas formas. Sabiedrisko un kultūras centru darbību nodrošināsim katrā pagastā un lielākajos ciemos. Veidosim jaunu sabiedrisko centru Ieriķos. Sabiedriskajiem centriem ir jākļūst par iedzīvotāju pulcēšanās vietām, kurās pieejamas dažādas izglītojošas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

7. Uzņēmējdarbība. Zaļo ideju un bioloģiskās produkcijas veicināšana veidos lauku attīstību. Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides un infrastruktūras sakārtošana būs pamats uzņēmēju atbalstam. Iepirkumos priekšrocības dosim vietējiem ražotājiem un uzņēmējiem, kuri nodarbina invalīdus. Veicināsim informācijas apriti par Eiropas Savienības un valsts atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbības atbalstam. Amatas novada atpazīstamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai izveidosim novada zemnieku izgatavotās produkcijas tirdzniecības stendu Rīgā.

8. Veselība. Aktīvi sadarbojoties ar ģimenes ārstiem, katrā pagastā nodrošināsim veselības pakalpojumu pieejamību. Atbalstīsim veselīga dzīvesveida pasākumus.

9. Vide un zemkopība. Bioloģiskās produkcijas ražošana un kooperācija veidos pamatu jaunu zemnieku piesaistei. Svarīgi ir saglabāt novadā dabas aizsargājamās teritorijas. Veicināsim sakoptu lauku ainavu saglabāšanu. Aktīvākai jākļūst cīņai pret latvāņiem. Pilnveidosim atkritumu savākšanas sistēmu visā novadā.

10. Bērni un jaunatne. Turpināsim darbu, lai mazajiem novadniekiem visā teritorijā būtu droša, attīstību veicinoša vide un interesanti pasākumi. Ģimenēm ar bērniem ieviesīsim papildus finansiālu atbalstu. Tiks atbalstītas Jauniešu domes un citu jauniešu organizāciju aktivitātes.