Normatīvi akti un saistošie noteikumi

KĀRTĪBA, KĀDĀ ĢIMENE VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠA PERSONA ATZĪSTAMA PAR MAZNODROŠINĀTU

Saistošo noteikumu Nr. Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
26 28.10.2009 KĀRTĪBA, KĀDĀ ĢIMENE VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠA PERSONA ATZĪSTAMA PAR MAZNODROŠINĀTU

 

Fails
16 23.12.2020 Grozījums Amatas novada pašvaldības 28.10.2009. saistošajos noteikumos Nr. 26 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”

 

Fails


Par Amatas novada pašvaldības palīdzību 
audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Saistošo noteikumu Nr. Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
4 18.02.2010 Par Amatas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

 

Fails
15 23.12.2020 Grozījumi  Amatas novada pašvaldības 18.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par Amatas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem” Fails

 

Par materiālās palīdzības pabalstiem Amatas novadā

Saistošo noteikumu Nr. Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
2 25.02.2015 Par materiālās palīdzības pabalstiem Amatas novadā’’ Fails
12 15.12.2020 Grozījums Amatas novada pašvaldības 25.02.2015. saistošajos noteikumos
Nr. 2 ”Par materiālās palīdzības pabalstiem Amatas novadā” 
Fails

 

Par apbedīšanas pabalstu Amatas novadā

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
4 25.04.2018. Par apbedīšanas pabalstu Amatas novadā 01.05.2018. Saistošie noteikumi
10 26.09.2013. „Grozījumi Amatas novada pašvaldības 2009.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.13„Noteikumi par apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta apmēru Amatas novadā”” 01.01.2014. Saistošie noteikumi
13 19.08.2009. Noteikumi par apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apbedīšanas pabalsta apmēru Amatas novadā 01.10.2009. Saistošie noteikumi
 1. Sociālā dienesta uzdevumi
 2. Sociālā dienesta struktūra
 3. Sociala dienesta nolikums
 4. Iesniegumu, priekšlikumu vai sūdzību par sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti vai sociālās palīdzības piešķiršanu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
 5. Par materiālās palīdzības pabalstiem Amatas novadā
 6. Saistošie noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem
 7. Sociālais pakalpojums “Aprūpe mājās”
 8. Sociālais pakalpojums “Veco ļaužu mājas”
 9. Par valsts apmaksātajiem sociālās rehabilitiācijas pakalpojumiem
 10. Amatas novada pašvaldības Sociālā dienesta stratēģiskais plāns 2013. – 2018. gadam
 11. Dienas aprūpes centru pieejamie veselības aprūpes pakalpojumi