Sociālā dienesta aktualitātes

Par valsts apmaksātajiem surdotehniskajiem palīglīdzekļiem Latvijas Nedzirdīgo savienības informācija

Bērnu slimnīcā no 1.septembra kā personu apliecinošu dokumentu nepieņems autovadītāja apliecību

Pasaules Sirds diena 29.septembris

Astmas slimniekiem pieejama jauna bezmaksas ārstniecības programma, pacienti aicināti pieteikties

Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultāte  piedāvā  mācību programmu “Zīdīšanas fizioloģija, psiholoģija, vadīšana un veicināšana”, kas notiks 2014.gada 2. – 13.decembrī. Sīkāka informācija un pieteikšanās:
http://www.zidit.lv/konsultantu_kursi_2014/

Izmaiņas sociālajā jomā 2015.gadā

Par dzīvokļa pabalstu

Sākot ar 18.02.2015. ir spēkā grozījumi dzīvokļa pabalsta piešķiršanā un izmaksā.
Dzīvokļa pabalsta izmaksas veidi – kurināmā iegādei vai komunālo maksājumu (vai apsaimniekošanas pakalpojuma) apmaksāšanai.
Dzīvokļa pabalsta apmērs personai vai ģimenei kurināmā iegādei ir EUR 100 (viens simts euro 00 centi) mājsaimniecībai vienu reizi gadā. Pabalsts var tik piešķirts natūrā (ar uzskaiti naudā) (ar izmaksu personai vai ģimenei) vaiDzīvokļa pabalsta apmērs ģimenei vai personai komunālo maksājumu (vai apsaimniekošanas pakalpojuma apmaksāšanai) veikšanai ir:
1.par 1 istabu dzīvokli – EUR 125,00 (viens simts divdesmit pieci euro 00 centi),
2.par 2 istabu dzīvokli – EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro 00 centi),
3.par 3 un vairāk istabu dzīvokli – EUR 175,00 (viens simts septiņdesmit pieci euro 00 centi).

Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā un pārskaitīts komunālo vai ēku apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem pēc pabalsta pieprasītāja norādījuma.

 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI, KO SNIEDZ VAI NODROŠINA PAŠVALDĪBA
Amatas novada pašvaldības Sociālais dienests, pamatojoties uz Amatas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.8 „AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO PAKALPOJUMU VEIDI UN TO PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA” sniedz šādus sociālo pakalpojumu veidus (turpmāk tekstā norādīts sniegto pakalpojumu veidi un apraksts): Amatas novadā sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

  • sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā,
  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušai personai institūcijā,
  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijā;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā vai institūcijā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām,
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā.

 

Sociālās pakalpojums „Aprūpes mājās”
Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā ir tiesīgas saņemt pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti, personas ārkārtas situācijā (pēc smagām operācijām, saslimšanām u.c.), kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus vai pašaprūpi, dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvojošas personas vecuma, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām pakalpojums
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugušai personai institūcijā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) piešķir pensijas vecuma personai, 1., 2.grupas personai ar invaliditāti, ja tās pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 1 līdz 10 punktiem, kuras funkcionālā stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājā noteikto apjomu, ja tām nav smagi garīga rakstura traucējumi.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem pakalpojums
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bērnam ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no četriem līdz astoņpadsmit gadiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vecumā līdz diviem gadiem, un bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz četriem gadiem, nodrošina par valsts budžeta līdzekļiem.

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā
Sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Pakalpojumu sniedz un apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.