Detalplānojumi

Detālplānojums “Kalna Inķēni 1”

1) Paskaidrojuma raksts Kalna Inķēni 1

2) Grafiskā daļa:

–         esošās situācijas plāns

–         plānotā (atļautā) izmantošana


Detalplānojums nekustamajiem īpašumiem Apses; Apses 1; Jaunrīti; Priedītes

Jaunrīti (esošā)

Jaunrīti (plānotā)

Paskaidrojuma raksts

Esošā – Priedītes; Apses; Apses 1

Plānotā – Priedītes; Apses; Apses 1