Detalplānojumi

Detālplānojums “Kalna Inķēni 1”
1) Paskaidrojuma raksts Kalna Inķēni 1
2) Grafiskā daļa:
–         esošās situācijas plāns
–         plānotā (atļautā) izmantošana


Detalplānojums nekustamajiem īpašumiem Apses; Apses 1; Jaunrīti; Priedītes
Jaunrīti (esošā)
Jaunrīti (plānotā)
Paskaidrojuma raksts
Esošā – Priedītes; Apses; Apses 1
Plānotā – Priedītes; Apses; Apses 1

www.geolatvija.lv