Paziņojumi

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTA” (ĢIKŠI, AMATAS PAGASTS, AMATAS NOVADS) DETĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

Amatas novada dome 2020. gada 23. decembra sēdē (protokols Nr. 24., 17. §) pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Attīrīšanas iekārta” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS TERMIŅŠ
Publiskā apspriešana norisinājās no 04.01.2021. – 21.02.2021.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME

Sanāksme notiks Microsoft Teams platformā
2021. gada 26. aprīlī plkst. 17:00.
Spied virsū uz saites šeit, lai piekļūtu tiešsaistei vai skenē kodu:

Skanē kodu, lai iegūtu saiti uz sanāksmi.

AR DETĀLPLĀNOJUMA 1.REDAKCIJU IESPĒJAMS IEPAZĪTIES

Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā:
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13141

Skanē kodu, lai iegūtu detālplānojuma
materiālus.

PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
Priekšlikumus iespējams iesniegt līdz 2021.gada 3.maijam:
1) nosūtot iesniegumu Amatas novada pašvaldībai, Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļai pa pastu (adrese: “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101)
2) ievietojot iesniegumu pašvaldības pastkastē pie Amatas novada pašvaldības administrācijas ēkas “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101
3) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu amatasdome@amatasnovads.lv
4) valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv apspriešanas sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”

KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAS IESPĒJAS
Informāciju par detālplānojuma 1.redakcijas risinājumiem, konsultāciju iespējām klātienē (ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus) un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt sazinoties ar Amatas novada pašvaldības teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju Arvīdu Lukjanovu pa tālruni 29151845, vai e-pastu Arvids.Lukjanovs@amatasnovads.lv

* * * * * * * * *

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “BĒRNUDĀRZS KASTANĪTIS” (ĢIKŠI, AMATAS PAGASTS, AMATAS NOVADS) DETĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

Amatas novada dome 2020. gada 23. decembra sēdē (protokols Nr. 24., 18. §) pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Bērnudārzs Kastanītis” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS TERMIŅŠ
Publiskā apspriešana norisinājās no 04.01.2021. – 21.02.2021.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME

Sanāksme notiks Microsoft Teams platformā 2021. gada 27. aprīlī plkst. 17:00.
Spied virsū uz saites šeit, lai piekļūtu tiešsaistei vai skenē kodu:
 

 Skanē kodu, lai iegūtu saiti uz sanāksmi.

AR DETĀLPLĀNOJUMA 1.REDAKCIJU IESPĒJAMS IEPAZĪTIES

Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13140
Skanē kodu, lai iegūtu detālplānojuma materiālus.

PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
Priekšlikumus iespējams iesniegt līdz 2021.gada 3.maijam:
1) nosūtot iesniegumu Amatas novada pašvaldībai, Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļai pa pastu (adrese: “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101)
2) ievietojot iesniegumu pašvaldības pastkastē pie Amatas novada pašvaldības administrācijas ēkas “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101
3) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu amatasdome@amatasnovads.lv
4) valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv apspriešanas sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”

KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAS IESPĒJAS
Informāciju par detālplānojuma 1.redakcijas risinājumiem, konsultāciju iespējām klātienē (ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus) un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt sazinoties ar Amatas novada pašvaldības teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju Arvīdu Lukjanovu pa tālruni 29151845, vai e-pastu Arvids.Lukjanovs@amatasnovads.lv

* * * * * * * * *

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam “Bērnudārzs Kastanītis” ar kadastra numuru 4242 005 0239

  1. Pašvaldības lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu:

Pašvaldības lēmums “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Bērnudārzs Kastanītis”, kadastra numurs 4242 005 0239” pieņemts 26.09.2018., protokols Nr.11.,15.§.)

  1. Detālplānojuma teritorija un tās shematisks attēls:
  2. Detālplānojuma izstrādes mērķi un attīstības priekšlikumi:

Izstrādāt priekšlikumu zemes vienības parcelācijai un apbūvei, nosakot apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, komunikāciju izvietojumu un piekļūšanas nosacījumus katrai atdalāmajai zemes vienībai, atbilstoši spēkā esošajam Amatas novada teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (atbilstoši pašvaldības lēmuma apstiprinātajam darba uzdevumam -4.punkts).

  1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

Amatas novada dome.
Publicēts: Nov 16, 2018 @ 09:41


Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam “Attīrīšanas iekārta” ar kadastra numuru 4242 005 0260

  1. Pašvaldības lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu:

Pašvaldības lēmums “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Attīrīšanas iekārta”, kadastra numurs 4242 005 0260” pieņemts 26.09.2018., protokols Nr.11.,14.§.)

  1. Detālplānojuma teritorija un tās shematisks attēls:

  2. Detālplānojuma izstrādes mērķi un attīstības priekšlikumi:

Izstrādāt priekšlikumu zemes vienības parcelācijai un apbūvei, nosakot apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, komunikāciju izvietojumu un piekļūšanas nosacījumus katrai atdalāmajai zemes vienībai, atbilstoši spēkā esošajam Amatas novada teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (atbilstoši pašvaldības lēmuma apstiprinātajam darba uzdevumam -4.punkts).

  1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

Amatas novada dome.
Publicēts: Nov 16, 2018 @ 09:41