Paziņojumi

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam “Bērnudārzs Kastanītis” ar kadastra numuru 4242 005 0239

  1. Pašvaldības lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu:

Pašvaldības lēmums “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Bērnudārzs Kastanītis”, kadastra numurs 4242 005 0239” pieņemts 26.09.2018., protokols Nr.11.,15.§.)

  1. Detālplānojuma teritorija un tās shematisks attēls:
  2. Detālplānojuma izstrādes mērķi un attīstības priekšlikumi:

Izstrādāt priekšlikumu zemes vienības parcelācijai un apbūvei, nosakot apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, komunikāciju izvietojumu un piekļūšanas nosacījumus katrai atdalāmajai zemes vienībai, atbilstoši spēkā esošajam Amatas novada teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (atbilstoši pašvaldības lēmuma apstiprinātajam darba uzdevumam -4.punkts).

  1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

Amatas novada dome.
Publicēts: Nov 16, 2018 @ 09:41


Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam “Attīrīšanas iekārta” ar kadastra numuru 4242 005 0260

  1. Pašvaldības lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu:

Pašvaldības lēmums “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Attīrīšanas iekārta”, kadastra numurs 4242 005 0260” pieņemts 26.09.2018., protokols Nr.11.,14.§.)

  1. Detālplānojuma teritorija un tās shematisks attēls:

  2. Detālplānojuma izstrādes mērķi un attīstības priekšlikumi:

Izstrādāt priekšlikumu zemes vienības parcelācijai un apbūvei, nosakot apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, komunikāciju izvietojumu un piekļūšanas nosacījumus katrai atdalāmajai zemes vienībai, atbilstoši spēkā esošajam Amatas novada teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (atbilstoši pašvaldības lēmuma apstiprinātajam darba uzdevumam -4.punkts).

  1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

Amatas novada dome.
Publicēts: Nov 16, 2018 @ 09:41