Iznomājamie zemes gabali

Informācijas publiskošana par iznomājamajiem zemesgabaliem, atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Kumelītes” Amata, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 009 0095
Platība- 2.2956 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Plēsumi” Amata, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 009 0216
Platība- 1.6444 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Cepurītes” Amata, Drabešu pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4246 009 0217
Platība- 0.5971 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Publicēts 02.03.2018

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Līvānu dārzi”, Nītaures pag., Amatas nov.
Kadastra Nr.4268 006 0340
Platība- 1,28 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

Publicēts 26.03.2018

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Pļavnieki”, Drabešu pagasts, Amatas novads
Kadastra Nr.4246 004 0091
Platība- 4,78 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  iznomāts fiziskai personai, nomas tiesības izbeidzas 31.12.2017.
Nomas pieteikšanās iespējama sākot ar 02.01.2018.