Iznomājamie zemes gabali

Informācijas publiskošana par iznomājamajiem zemesgabaliem, atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 15.punktu

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):
Nosaukums un adrese  – “Pļavnieki”, Drabešu pagasts, Amatas novads
Kadastra Nr.4246 004 0091
Platība- 4,78 ha.
Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.
Nomas līgums un termiņš –  iznomāts fiziskai personai, nomas tiesības izbeidzas 31.12.2017.
Nomas pieteikšanās iespējama sākot ar 02.01.2018.