Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija

Jautājumu gadījumā zvanīt – 64127938; 29151845

Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas nolikums


Iesniedzamie dokumenti:
Fiziskās personas iesnieguma veidlapa
Juridiskās personas iesnieguma veidlapa
Kopā ar iesniegumu jāiesniedz arī abu pušu parakstīts darījuma akta oriģināls vai kopija


Piemērojamās likumdošanas normas:
Ministru kabineta noteikumi Nr.748 Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi
Likums par zemes privatizāciju lauku apvidos
Likums par Publiskas personas mantas atsavināšanas likums