Nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšana

Persona izslēgta no Uzņēmuma reģistra reģistriem

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem.  Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldības budžetos ieskaitāmos nekustamā īpašuma parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Pamatojoties uz augstāk minēto un LR Uzņēmuma reģistra lēmumiem, kas publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Amatas  novada pašvaldība nolemj dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu  nodokļu maksātājiem:

* SIA “SUNAKKU” , VNR 44103032994, 27.03.19., LĒMUMS 9-10.3/2019/7
* SIA “Katrīnkalns” , VRN 40003170265, 26.09.2018. Lēmums Nr. 9-10.3/2018/25
* SIA “GO DIVE”, VRN 54103036381, 26.03.2018. Lēmums Nr. 9-7/2018/5
* SIA “FK Projekti”, VRN 40003692801, 28.05.2018. Lēmums 9-10.3/2018/15
* SIA “GTK Būve” VRN 40003643844, 19.12.2016. Lēmums Nr. 10-12/1220160184/A1188
* SIA “SKIDEMOD” , VRN 44103039583, 19.12.2016. Lēmums Nr. 10-12/1220160184/A1188
* Rīgas rajona Mālpils pagasta zemnieku saimniecība Bērzi ,VRN 40101002700, 01.06.2017. Lēmums Nr. 9-7/0520170343/A417
* SIA  “CB”, VNR 40003001934, 30.08.2017. Lēmums 9-7/0820170187/A767
* SIA  “VOER”, VNR 40003162499, 30.08.2017. Lēmums 9-7/0820170187/A767
* SIA  “GRITEX”, VNR 40003646709, 30.08.2017. Lēmums 9-7/0820170187/A767
* SIA  “CIDIS PLUS”, VNR 44103026108, 22.12.2017. Lēmums 9-7/1

Nekustamā īpašuma  nodokļa parāda dzēšana fizisko personas nāves gadījumā

Nav iespējams piedzīt no mantiniekiem

Pamatojoties uz  likuma  “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta  pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, parādi  dzēšami fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.

Pamatojoties uz augstāk minēto Amatas  novada pašvaldība  nolemj dzēst nekustamā īpašuma  nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu  nodokļu maksātājiem:  Viktoram Krotovskim, 01.06.2017. Lēmums Nr. 9-7/0520170343/A437

Zeltītei Bērziņai, 01.06.2017. Lēmums Nr. 9-7/0520170343/A437

Edvīnam Lielientālam, 01.06.2017. Lēmums Nr. 9-7/0520170343/A437

Silvai Tijārei, 01.06.2017. Lēmums Nr. 9-7/0520170343/A437

Antoņinai Vadzinskai, 01.06.2017. Lēmums Nr. 9-7/0520170343/A437

Vidvudam Ķepītim,  01.06.2017. Lēmums Nr. 9-7/0520170343/A437

Likumā noteiktā kārtībā  nepieteikto  kreditoru pretenziju dzēšana

Pamatojoties uz  likuma  “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta  pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, parādi  dzēšami fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.

Atbilstoši Civillikuma 705.pantā noteiktajam, uzaicinājumā (sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas dzēš, izdodot mantojuma apliecību vai taisot aktu par mantojuma lietas izbeigšanu.

Pamatojoties uz augstāk minēto Amatas  novada pašvaldība  nolemj dzēst nekustamā īpašuma  nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu  nodokļu maksātājiem:
* Kārlis Stoķis, 01.06.2017. Nr. 9-7/0520170343/A413
* Jānis Mellēns, 01.06.2017. Nr. 9-7/0520170343/A416
* Jānis Drošs, 01.06.2017. Nr. 9-7/0520170343/A415

Lēmums 22.12.2017. nr. 9-7_1
Lēmums 30.08.2017.A676
Lēmums 01.06.2017.A413
Lēmums 01.06.2017.A415
Lēmums 01.06.2017.A416
Lēmums 01.06.2017.A417
Lēmums 01.06.2017.A437
Lēmums 19.12.2016.A1188