Sabiedrības līdzdalība


Šobrīd nav izsludināta neviena sabiedriskā apspriešana!


Iepriekšējie notikumi:

AMATAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2037

PĀRSKATS PAR AMATAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2037 IZSTRĀDI

ES un ESF
Amatas novada dome 22.01.2014. pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.1.) apstiprināt Amatas novada teritorijas plānojuma 2014. – 2025. gadiem galīgo redakciju un iepazīstināt ar to sabiedrību. Ar Amatas novada teritorijas plānojuma 2014. – 2025. gadiem galīgo redakciju iespējams iepazīties pašvaldības mājaslapā internetā no 27.01.2014. līdz 17.02.2014.
Grafiskā daļa: Amata_Drabesu_pag_funkcionalais_zonejums, Nitaures_pag_funkcionalais_zonejums, Skujenes_pag_funkcionalais_zonejums, Zaubes_pag_funkcionalais_zonejums
Paskaidrojuma_raksts, Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi

 


ES un ESF

Paziņojums par Amatas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

27.11.2013. Amatas novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.4 (sēdes protokols Nr.13) „Par Amatas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Publiskā apspriešana notiks no 09.12.2013. līdz 30.12.2013.

Ar teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju no 09.12.2013. līdz 30.12.2013. var iepazīties:

–        elektroniski TIAN un grafiskā daļa;
–        Amatas novada pašvaldībā („Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads);
–        Amatas novada pagastu pārvaldēs.

Darba laiks Amatas nova­da pašvaldībā un pagastu pārvaldēs: katru darba dienu 8.00 – 12.00/13.00 – 17.00.

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013.gada 16.decembrī plkst.17.30 Amatas novada pašvaldībā („Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Amatas novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs līdz 30.12.2013.

Iedzīvotāju tikšanās pagastu pārvaldēs:
17.decembris plkst 14.00 Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pagasts
17 decembris plkst 16.00 „Gaismas”, Skujenes pagastā
18.decembris plkst 14.00 “Pagasta ēka”, Nītaures pagastā
18.decembris plkst 16.00 „Bērzaines”, Zaubes pagastā


ES un ESF

Paziņojums par Amatas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

2013.gada 27.novembrī Amatas novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.3 (sēdes protokols Nr.13) „Par Amatas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai”.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskā apspriešana notiek no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 6.janvārim.

Ar ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakciju var iepazīties:
–        elektroniski šeit
–        Amatas novada pašvaldībā („Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads);
–        Amatas novada pagastu pārvaldēs.

Darba laiks Amatas novada pašvaldībā un pagastu pārvaldēs: katru darba dienu 8.00 – 12.00/13.00 – 17.00.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013.gada 16.decembrī plkst.17.00 Amatas novada pašvaldībā („Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads).

Rakstiski priekšlikumi par Amatas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakciju iesniedzami un adresējami Amatas novada pašvaldībai uz e-pastu: arvids.lukjanovs@and.lv vai adresi: „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101 līdz 2014.gada 6.janvārim.

Iedzīvotāju tikšanās pagastu pārvaldēs:

17.decembris plkst 14.00 Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pagasts
17 decembris plkst 16.00 „Gaismas”, Skujenes pagastā
18.decembris plkst 14.00 “Pagasta ēka”, Nītaures pagastā
18.decembris plkst 16.00 „Bērzaines”, Zaubes pagastā


Paziņojums par detālplānojuma 1 redakcijas sabiedrisko apspriešanu nekustamajam īpašumam „Strautu Zeme”

Ar Amatas novada pašvaldības domes 28.08.2013. lēmumu nekustamā īpašuma  „Strautu Zeme” Amatas pagastā, Amatas novadā, kadastra Nr. 4242 007 0022, detālplānojuma daļas grozījumu 1. redakcija nodota sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (prot.Nr.10.).

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2013.gada 2.septembra līdz 2013.gada 20.septembrim.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 12.09.2013. plkst.17.30 Amatas novada pašvaldības telpās: „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads.

Ar izstrādāto detālplānojuma redakciju klātienē var iepazīties J.Poruka iela 8, Cēsis, 316.kabinetā darba dienās no 9.00 līdz 17.00.


ES un ESF

2012.gada 24.oktobrī Amatas novada domes sēdē tika apstiprināta  un nodota publiskai apspriešanai „Amatas novada attīstības programmas 2013.-2019 gadam” 1.redakcija.

Publiskās apspriešana notiks no 2012.gada 5.novembra līdz 2012.gada 5.decembrim un tās laikā ar izstrādāto Amatas novada Attīstības programmas 1.redakciju ikviens varēs iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus sekojošās vietās:

  • „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novads;
  • „Kantoris”, Amatas pagastā, Amatas novads;
  • „Pagasta ēka”, Nītaures pagastā, Amatas novads;
  • „Gaismas”, Skujenes pagastā, Amatas novads;
  • „Saulgrieži”, Zaubes pagastā, Amatas novads;
  • J.Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, 316.kabinets.

Papildus tam tiks organizētas publiskās apspriešanas sanāksmes, kas 12. un 13.novembrī notiks sekojošās vietās:

12.novembrī, plkst. 15.00 – „Saulgrieži”, Zaubes pagastā, Amatas novadā;

12.novembrī, plkst. 17.30  – “Pagasta ēka”, Nītaures pagastā, Amatas novadā;

13.novembrī, plkst. 15.00 – „Gaismas”, Skujenes pagastā, Amatas novadā;

13.novembrī, plkst. 17.30 – „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā.

Aicinām novada iedzīvotājus būt aktīvus, iesaistīties novada attīstības plānošanā un piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmēs!

Projekts „Amatas novada attīstības programmas 2013.-2019 gadam un Teritorijas plānojuma 2013-2024 gadam izstrāde” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”  ietvaros. 100% no projekta izmaksām finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Attistības programmas elektroniskā versija pieejama šeit.

 


Projekta “Autoceļa P32 Līgatne –Skrīveri posmā 28.910 – 36.540 km rekonstrukcijas būvprojekts skiču projekta stadijā” sabiedriskā apspriešana

Sabiedriskās apspriešanas ilgums: 29.03.2010 līdz 17.05.2010.

Ar projekta materiāliem var iepazīties Amatas novada pašvaldības administrācijas ēkā, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV – 4101 katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00; rakstiskos priekšlikumus sūtīt uz adresi „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV – 4101.

Projekta izstrādātājs: AS “Ceļu inženieri”, kontaktpersona: Aija Tama, tālr.26309894

Informatīvais pasākums notiks 6. maijā plkst. 17:00 Amatas novada Zaubes pagasta pārvaldes ēkā, ”Saulgriežos”, Zaubē