Teritorijas plānojumi

2018.gada 20.jūnija saistošie noteikumi Nr.6 (protokols Nr.8 1.§) “Par Amatas novada 2018.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.2 “Par Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.-2024.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” atcelšanu” Lēmums

Plānojuma materiāli